De kungl. kommittéerna. Enligt berättelsen till 1955 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit ha följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1954, nämligen markutredningen (arbetet nedlagt i samband med tillkallandet av sakkunniga för utredning av frågan om indragning till det allmänna av oförtjänt jordvärdestegring; jfr nedan och SvJT 1954 s. 696), 1950 års folkomröstnings och valsättsutredning (SOU 1954:17), utredningen rörande förmyndarkontrollen i Stockholm m. m. (stenc. betänkande avgivet d. 30 juni 1954), utredningen rörande instansordningen i vattenmål m. m. (SOU 1954:9; jfr SvJT 1954 s. 485), 1952 års sakkunniga för kursverksamhet för expropriationstekniker (jfr SvJT 1954 s. 326), utredningen om sinnesundersökning i brottmål (utredningens överväganden av frågan om inrättande av en kriminaljournal redovisade i skrivelse d. 14 okt. 1954), skyddskonsulentutredningen (stenc. PM avlämnad d. 23 sept. 1954), utredningen om utgivande av en nordisk parlamentarisk publikation (SOU 1954:8) och kriminalstatistikutredningen (SOU 1954:35).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsatte sin verksamhet vid 1955 års ingång inhämtas bl. a. följande:
    Strafflagberedningen (ordf. f. d. presidenten Karl Schlyter) har d. 21 dec. 1954 i stenc. PM föreslagit vissa omedelbara åtgärder till förbättrande av eftervården efter frigivning och utskrivning från fångvårdsanstalt. Beredningen hyser förhoppning att under 1955 avgiva sitt slutbetänkande med förslag till lag om vissa skyddsåtgärder mot brott (skyddslag), omfattande samtliga de åtgärder som kunna träda i stället för straff.
    Ärvdabalkssakkunniga (ordf. riksmarskalken Ekeberg) ha d. 15 febr. 1954 avgivit betänkande med förslag till ärvdabalk (SOU 1954:6; jfr SvJT 1954 s. 278). Därefter ha de sakkunniga varit sysselsatta med förslag till konvention mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige ang. vissa bördsfrågor m. m.
    Besvärssakkunniga (ordf. prof. N. Herlitz) beräkna att under första kvartalet 1955 avgiva ett principbetänkande om det administrativa rättsskyddet samt att under 1955 slutföra uppdraget att utarbeta regler om ett opartiskt förfarande för avgörande av tvister i varuskattemål m. m.
    Hyresregleringskommittén (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck) har i nov. 1954 avlämnat sitt betänkande III »Hyran för omöblerade lägenheter» (SOU 1954:34), omfattande dels översyn av 3 och 5 §§ hyresregleringslagen och dels frågan om anpassande av hyran efter lägenhetens skick. Betänkande rörande återstående delar av hyresregleringslagstiftningen samt om förfarandet vid hyresregleringens avveckling beräknas kunna avlämnas under tredje kvartalet 1955.
    1951 års rättegångskommitté (ordf. presidenten J, Laurin) har avlämnat stenc. PM d. 5 aug. 1954 ang. avstängning av domare som åtalats för brott och d. 6 aug. 1954 ang. ändrade bestämmelser om förenklade protokoll och domar i bagatellmål samt ang. den s. k. söndagsregelns tillämplighet i fråga om tid för avlåtande av häktningsframställning.

 

9—553004. Svensk Juristtidning 1955

 

130 NOTISER    Fångvårdens organisationskommitté (ordf. byråchefen T. Eriksson) har d. 30 sept. 1954 avgivit stenc. betänkande med förslag till organisation för fångvårdsstyrelsen. I en bilaga till betänkandet har redovisats försök med gruppterapi som efter förslag av kommittén bedrivits vid fångvårdsanstalten å Långholmen (jfr SvJT 1955 s. 65). Kommittén, som huvudsakligen slutfört sitt arbete, ämnar efter d. 1 juni 1955 studera de praktiska verkningarna av den företagna gruppindelningen av vissa fångvårdsanstalter (jfr SvJT 1954 s. 682).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under år 1955, nämligen auktorrättskommittén (ordf. riksmarskalken Ekeberg), 1945 års lufträttssakkunniga (ordf. riksmarskalken Ekeberg), fideikommissutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren), utredningen av frågan om möjligheterna att förenkla aktiebolagslagen (prof. H. Nial), byggnadsminnesutredningen (ordf. f. d. landshövdingen G. Andersson), djurskyddsutredningen (f. d. justiterådet E. Geijer) i vad avser förevisandet av djur på cirkus och därmed sammanhängande frågor, utredningen om anonymitetsskydd (ordf. justitierådet N. Regner), utredningen ang. myrslogar m. m. (f. d. generaldirektören H. Malmberg) såvitt angår ströängsförhållandena i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker samt den under år 1954 tillsatta utredningen ang. justitieombudsmannaämbetet (ordf. borgmästaren O. Rylander).
    Fortsatt utredningsarbete under hela år 1955 förutses av varumärkes- och firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein), utredningen om översyn av bestämmelserna rörande preskription av fordran (presidenten M. Wijnbladh), utredningen av frågan om en omarbetning av jordfästningslagen (presidenten Wijnbladh), bilskadeutredningen (ordf. prof. I. Strahl), kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar (ordf. justitierådet G. Walin), 1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. t. f. generaldir. B. Fallenius), utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson), de under året tillkallade fångvårdsbyggnadsutredningen (ordf. landshövdingen Th. Bergquist), författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler; jfr SvJT 1954 s. 683), utredningen ang. kompetensfördelningen mellan K. M:t i statsrådet och regeringsrätten (f. d. justitierådet S. Ekberg), markvärdeutredningen (ordf. häradshövdingen E. Anderberg) samt utredningen rörande strafftidsberäkning och sammanläggning av straff (prof. I. Agge).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet inhämtas bland annat följande ur riksdagsberättelsen.
    Socialdepartementet. Ungdomsvårdsskoleutredningen har under år 1954 låtit utgiva en upplysningsskrift om ungdomsvårdsskolorna och har därmed slutfört sitt uppdrag. Arbetstidsutredningen (ordf. häradshövdingen O. Hesselgren) och barnavårdskommittén (ordf. generaldir. E. Bexelius) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1955.
    Kommunikationsdepartementet. 1953 års trafiksäkerhetsutredning (landshövdingen E. Mossberg) och kommittén för nordiska trafiknykterhetsförhandlingar (ordf. hovrättsrådet G. Fredrikson) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1955.
    Finansdepartementet. 1948 års sparbankssakkunniga och 1950 års budgeträttskommitté ha slutfört sina uppdrag under 1954 (SOU 1954:10;

 

NOTISER 1311954:40) och 1952 års kontrollstämpelutredning (justitierådet H. Digman) under 1955 (stenc. PM d. 8 febr.).
    Ecklesiastikdepartementet. 1950 års prästvalskommitté (ordf. överdirektören H. Göransson) och biskopsvalkommittén (ordf. universitetskansler A. Thomson) beräknas slutföra sina arbeten under 1955.
    Jordbruksdepartementet. Utredningen rörande frågan om avlösning av andel i allmänningsskog har d. 30 sept. 1954 avgivit stenc. betänkande med förslag till lagstiftning i ämnet och har därmed slutfört sitt uppdrag. Vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén) har d. 1 dec. 1954 avgivit stenc. betänkande med förslag ang. organisations- och lagstiftningsfrågor m. m.
    Handelsdepartementet. Utredningen om revision av allmänna förfogandelagen m. m. har d. 8 nov. 1954 avgivit förslag till allmän förfogandeförordning och allmän ransoneringsförordning (stenc.) och har därmed slutfört uppdraget.
    Inrikesdepartementet. Sakkunniga för översyn av ordningsstadgan för rikets städer m. m. ha slutfört sitt uppdrag (SOU 1954:37). Utredningen av vissa frågor rörande landsfogdeorganisationen har d. 1 dec. 1954 avgivit en stenc. PM i ämnet. Kvacksalveriutredningen (ordf. regeringsrådet S. Björkholm), utredningen rörande polisens tystnadsplikt m. m. (överståthållaren J. Hagander), polisarrestutredningen (byråchefen T. Eriksson) och den under 1954 tillkallade utredningen av vissa rättssäkerhetsfrågor inom sinnessjukvården m. m. (f. d. lagmannen A. Bexelius) beräknas slutföra sina uppdrag under 1955. Under 1954 ha tillkallats 1954 års brandlagsrevision (ordf. landshövdingen E. A. Westling) och utredningen rörande frågan om ersättning vid lagenliga ingrepp i hälsovårdens intresse (justitierådet Digman).
 

S. R.