Andra huvudtiteln 1955. Huvudtiteln slutar i år på drygt 72 milj. kr.mot drygt 69,5 milj. kr. det löpande budgetåret. Höjningen av slutsumman motsvaras nästan helt av automatiska utgiftsökningar.
    För justitiedepartementet föreslås ytterligare en byråchefstjänst i Ca 13 för handläggning av nådeärenden.
    RÅ föreslås skola få ytterligare en byråchefstjänst för åtalsärenden (en tredje). Av uppgifterna rörande ämbetets arbetsbörda framgår att antalet huvudförhandlingar i brottmål i HD i genomsnitt uppgår till endast 30 à 40o m året mot 200 enligt vad som beräknades före rättegångsreformen. I stället har antalet ärenden avseende överprövning av underställda åklagares beslut i åtalsfrågor eller åtgärder under förundersökningen vuxit i en icke förutsedd grad och var under ett vart av åren 1952 och 1953 över 400.
    På begäran av HD föreslås antalet extra revisionssekreterare ökat med tre i förhållande till löpande budgetår, vilket innebär bibehållande av redan genomförd provisorisk förstärkning.
    I fråga om hovrätterna märks främst en föreslagen omorganisation av vattenöverdomstolen innebärande en uppdelning av denna på två avdelningar, vardera med en lagman och tre hovrättsråd. I vattenöverdomstolen skall dessutom ingå två tekniska ledamöter, en vattenbyggnadstekniker och en agrikulturtekniker. Dessa tekniker föreslås skola få titeln vattenrättsråd som ju på skilda grunder förefaller något förbryllande.

 

132 NOTISER    På grundval av förslag från statens organisationsnämnd föreslås en rationalisering av hovrätternas administrativa tjänster. Hovrättssekreterartjänsterna — nu vakanta vid tre hovrätter — skola ersättas med vid Svea hovrätt en byråchefstjänst i Ca 37 och vid övriga hovrätter byrådirektörstjänster i Ca 31. Det framhålles särskilt att samtliga dessa tjänster är avsedda att rekryteras med administrativt utbildade och för uppgiften väl kvalificerade personer och icke besättas med sådana befattningshavare ur domarkarriären som saknar administrativ utbildning.
    I häradsrätterna föreslås två tingssekreterartjänster utbytta mot två tingsdomarbefattningar. K. M:t skall därjämte få möjlighet att bereda häradsrätterna viss annan personalförstärkning. Departementschefen föreslår en intensifiering av fastighetsboksarbetet. Vid 1954 års utgång beräknades detta vara slutfört i 90 à 92 av de 117 domsagorna.
    Kostnaderna enligt lagen om fri rättegång beräknas stiga från 2,1 milj. till 2,3 milj. kr. och kostnaderna för understöd för utomprocessuell rättshjälp från 280 000 kr. till 1 milj. kr. Den senare höjningen sammanhänger med 1953 års riksdagsbeslut om principerna för statsbidrag till den utomprocessuella rättshjälpsverksamheten. Däremot föreslås, på grundval av konstaterade belastningssiffror, anslaget »Häradsrätterna: Ersättningar till nämndemän» sänkt med 350 000 kr. därför att kostnaderna för de 1953 beslutade dagarvodena till nämndemännen blivit vida lägre än som vid reformens genomförande beräknats.
    Till efterutbildning inom rättegångsväsendet upptas fortfarande ett anslag om 10 000 kr. Det anföres att behov av efterutbildning föreligger även inom andra betydelsefulla delar av rättsområdet än dem som man vid den tidigare bedrivna utbildningsverksamheten tagit sikte på, t. ex. inom familjerätten, där ny lagstiftning tillkommit och väntas tillkomma.
    Fångvårdsstyrelsen föreslås omorganiserad på grundval av ett förslag framlagt av fångvårdens organisationskommitté. Byråindelningen är enligt förslaget väsentligen densamma som nu.
    Beträffande fångvårdsanstalterna bebådas en särskild proposition sedan fångvårdsbyggnadsutredningens förslag i skilda anstaltsfrågor hunnit bearbetas.
    Skyddskonsulentorganisationen föreslås förstärkt på basis av ett förslag av hovrättsrådet Hugo Henkow som haft i uppdrag att verkställa en särskild utredning i ämnet. Departementschefen anser utredningen ge vid handen att arbetsbördan för befattningshavarna inom skyddskonsulentorganisationen är så stor att dessa nödgats i vissa hänseenden eftersätta sina instruktionsenliga uppgifter. Han tillägger att även om den omedelbara befattningen med klientelet i regel icke bör ankomma på skyddstjänstemännen utan på olika slag av socialvårdsfunktionärer och andra frivilliga krafter, så är det klart att skyddskonsulenterna och deras assistenter har en utomordentligt viktig uppgift i den fria kriminalvården. Därför framstår en utbyggnad av skydskonsulentorganisationen som synnerligen angelägen. Den nu föreslagna utökningen av personalen begränsar sig till sju nya tjänstemän. Därigenom möjliggöres emellertid en uppdelning av vissa konsulentdistrikt.
    Arvode till övervakare över villkorligt dömda föreslås skola fr. o. m. ingången av det nya budgetåret utgå med 10 kr. per vårdfall och månad, vilket innebär en fördubbling av arvodet för varje månad fr. o. m. den andra. Arvo-

 

NOTISER 133de till tillsynsmän över villkorligt frigivna m. fl. föreslås skola undergå en motsvarande höjning. Hela kostnadsökningen beräknas till drygt 200 000 kr.
    Som bidrag till utgivande av en Nordisk årsbok begäres 10 000 kr. Boken som skulle utges på engelska, avses skola ha till ändamål att ge vetenskapsmän, lagstiftare och andra intresserade personer i främmande länder orientering om det nordiska rättslivet och dess bakgrund, ge upplysning om viktiga händelser på lagstiftningens område samt meddela register över juridiska avhandlingar av intresse och över föreliggande översättningar till främmande språk av nordiska lagverk och avhandlingar samt uppgift om de under året utkomna periodiska juridiska publikationerna. SvJT hälsar den nya kollegan — om den blir verklighet — hjärtligt välkommen; dock synes det vara anledning befara att det blir svårt att kontinuerligt bedriva utgivningsarbetet.

B. L.