Svenska delegationen hos Förenta Nationerna i fråga om brottsprevention och brottslingsbehandling (jfr SvJT 1952 s. 318 och 1953 s. 136). Vid europeiska konsultativa gruppens konferens i Genève d. 23 aug.—2 sept. 1954 deltog som svenska representanter statssekreteraren Björn Kjellin och överdirektören Hardy Göransson. Vid konferensen behandlades ämnena Arbetsdriften i fängelserna, Praktiska resultat av och finansiella synpunkter på probation samt Villkorlig frigivning och social anpassning efter anstaltsvården. — Under tiden d. 25 okt.—5 nov. 1954 anordnade FN i Rangoon, Burma, ett regionalt seminarium om brottsförebyggande och brottslingsbehandling, vari från svensk sida byråchefen Torsten Eriksson deltog som FN-expert.
    FN har uppdragit vissa utredningar på fångvårdens område åt Fondation internationale pénale et pénitentiaire (FIPP) med säte i Bern. Av de svenska FN-korrespondenterna är presidenten Karl Schlyter och överdirektören Göransson förordnade till ledamöter av FIPP.

C. H.

 

    Akademien för internationell rätt i Haag anordnar under tiden d. 18 juli—13 aug. 1955 sedvanliga föreläsningar och seminarier över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten. Föreläsningarna hållas på engelska och franska. Kursen är avgiftsfri. Akademien förfogar över ett antal stipendier. Ansökan om tillstånd att deltaga skall insändas till The Secretariat, Peace Palace, Room 50, Haag. Närmare upplysningar kan erhållas genom utrikesdepartementets jur. byrå eller SvJT:s red.
    I 1954 års kurs (jfr SvJT 1954 s. 122) deltog 580 studenter och jurister från 46 länder.

S. R.

 

    Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll ord. årssammanträde i Stockholm d. 26 maj 1954. Vid sammankomsten lämnade docenten Hilding Eek en redogörelse för den ifrågasatta revisionen av FN:stadgan. Dagens andra överläggningsämne rörde frågan om »International Monetary Law inför Edinburghkonferensen 1954» och inleddes med ett anförande av hovrättsfiskal Lars Hjerner. Båda anförandena följdes av diskussion.
    International Law Association avhöll sin ordinarie konferens i Edinburgh under veckan 8—10 aug. 1954( jfr SvJT 1954 s. 557). Konferensen rönte stort intresse och livligt deltagande från svensk sida. Sålunda deltogo icke mindre än 32 svenskar. Under konferensen behandlades bl. a. följande frågor, nämligen: revision av FN:s stadga, International Monetary Law, lufträtt, inland Water Rights, familjerätt, internationell aktiebolagsrätt och Rights to the Seabed and Subsoil.

 

136 NOTISER    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., justitierådet Emil Sandström, v. ordf., samt adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, riksmarskalken Birger Ekeberg, prof. Torsten Gihl, direktören Pehr Gyllenhammar, skeppsredaren Emanuel Högberg, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, utrikesrådet Sture Petrén, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander.
    Föreningens verkställande utskott utgöres av föreningens ordf. och v. ordf. samt dessutom riksmarkskalken Ekeberg, utrikesministern Undén, hovrättsrådet Wikander och utrikesrådet Petrén.
    Antalet ledamöter uppgår till 32 juridiska personer och 153 enskilda medlemmar.
    Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claës Palme, Sthm.