Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll årsmöte d. 16 mars 1954. Vid mötet diskuterades ämnet »Undantagsbestämmelserna i patentförordningen (kemiska föreningar, livs- och läkemedel)» med civilingenjör Harry Onn och ingenjör Bengt Melander såsom inledare. Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIB), som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd av Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter, har 1954 utkommit med sin 23 :e årgång.
    Styrelsen utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., byråchefen Åke von Zweigbergk, v. ordf., civilingenjören Harry Onn, skattm., byråchefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, direktören Manne Lindhagen, prof. Seve Ljungman, direktören Bengt Petri och direktören Gustaf Settergren. Sekr. är byrådirektören Frithiof Berglund och bitr. sekr. jur. kand. Sten Tengelin. Föreningen har omkring 300 medlemmar.
    Genom svenska gruppen av internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen har sammanträtt d. 29 jan. och 16 mars 1954 i båda fallen för att förbereda AIPPI :s kongress i Bryssel, vilken ägde rum d. 7—12 juni 1954. Gruppen var med ett flertal medlemmar representerad vid Brysselkonferensen.
    Gruppens styrelse utgöres av byråchefen von Zweigbergk. ordf., prof. Eberstein, v. ordf., civiling. Onn, skattm., samt civilingenjörerna Ivar Bergenstråhle och Gösta Dahl. Sekr. är jur. kand. Tengelin. Gruppen har ett 60-tal medlemmar.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt årsmöte d. 8 maj 1954 i Stockholm. Vid mötet förekommo två överläggningsämnen. Det första av dessa hade kallats »Några erfarenheter vid tillämpning av Haagreglerna». Inledningsanföranden höllos av direktören Fritjof Nordborg och adv. Johan Ramberg. Efter inledningsanförandena vidtog en mycket livlig diskussion i ämnet. Dagens andra överläggningsämne berörde »Ansvarsbegränsningskonventionen — uppsägning eller förbättring». Härpå följde diskussion, varav framgick att föreningens uppfattning vore, att Sverige i nuvarande läge icke borde uppsäga konventionen om begränsning av redarens ansvar, som ratificerats av bl. a. Sverige.

 

NOTISER 137    Under veckan d. 20—25 sept. hade Comité Maritime. International anordnat ett möte i Brighton för de av föreningen organiserade kommittéerna. Från svensk sida deltogo därvid sju ledamöter. Vid mötet beslöts bl. a. vidare att Comité Maritime Internationals nästa konferens skulle avhållas i Madrid under september månad 1955.
    Föreningen har under året avgivit svar å questionnairer, som utsänts från Comité Maritime International bl. a. i frågan om marginalklausuler i konossement och beträffande fripassagerarproblemet.
    Föreningens styrelse utgöres av: justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Emanuel Högberg, justitierådet Erik Hagbergh, hovrättsrådet Hugo Wikander, assuransdirektören Nils Kihlbom och assuransdirektören Nils Rogberg med suppleanterna dispaschören Kaj Pineus, direktören C. E. Åhmansson, direktören Henning Müller, direktören Folke Lindahl, direktören Fritjof Nordborg, hamndirektören Helge Linder, jur. dr Nils Grenander och direktören Torsten Andersson.
    Antalet medlemmar i föreningen uppgår för närvarande till 29 juridiska personer och 77 enskilda medlemmar.
    Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claës Palme, Sthm.