Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 19 maj 1954. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av Mr. Victor Dover F.C.I.I., F.C.I.B., London, om »The Practical Application of Fundamental Marine Insurance Principles». D. 24 nov. 1954 hölls allmänt höstsammanträde. Föreningens ordf., rådmannen Gösta Wilkens, höll därvid föredrag över ämnet »Om redarens skyldigheter enligt konossementet». Till ledamöter i styrelsen för 1955 omvaldes rådmannen Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pineus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., med adv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström som suppl. — Föreningen har 25 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 135.

 

    Svenska juristföreningen för rättssäkerhet bildades i januari månad 1954 och omfattar för närvarande omkring 200 medlemmar. Styrelsen har följande sammansättning för verksamhetsåret 1954—55: f. d. justitierådet N. Gärde, Sthm, ordf., prof. Henrik Munktell, Uppsala, v. ordf., jur. kand. Bertil Bolin, Sthm, sekr., direktör Bertil Lidgard, Sthm, skattm. Övriga ledamöter: jur. kand., fru Inger Leijonhufvud, Djursholm, prof. Folke Schmidt, Sthm, och adv. Yngve Schartau, Sthm.
    Föreningen har under året haft följande sammanträden: konstituerande möte i jan., varvid dr. jur. Th. Friedenau, Berlin, talade om »Rättsutvecklingen bakom järnridån efter Stalins död», möte i sept. med diskussionsinledning av adv. Edouard Zellweger, Zürich, över ämnet »De rättsliga förhållandena i Spanien», debatt i nov. med prof. Per Olof Ekelöf och chefredaktör Herbert Tingsten som inledare kring ämnet »Tvång och förtryck i diktaturer och demokratier».

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under verksamhetsåret 1954 varit inbjudet att deltaga i två av strafflagberedningen anordnade sammanträden för överläggning om grundprinciperna i ett inom beredningen utarbetat utkast till lag om vissa skyddsåtgärder mot brott. Vid det första sam-

 

138 NOTISERmanträdet, d. 8 mars, diskuterades frågan om en reform av den villkorliga domen, såvitt angår unga lagöverträdare, och vid det andra, d. 11 mars, spörsmålet om en reformering av ungdomsfängelselagstiftningen.
    Sällskapet har vidare sammanträtt d. 18 nov. Vid sammanträdet inledde hovrättsassessorn Bengt Hjern och överläkaren, docenten Gunnar Lundquist diskussion över ämnet »Medicinsk behandling av alkoholister».
    Mötesstyrelsen har under 1954 utgjorts av prof. Gösta Rylander, prof. Ivar Strahl och hovrättsassessorn Bengt Hult.