Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg har under 1954 hållit fem sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 23 mars »Ungdomsvårdsskoleutredningens förslag. Allmänna synpunkter på vårdformerna» (inledare: landshövdingen Per Nyström, Göteborg); d. 23 april »Experiment i kriminalvård» (inledare: byråchefen Torsten Eriksson, Stockholm); d. 3 maj »Gruppterapi i institutioner» (inledare: dr. Lloyd W. McCorkle, chef för statsfängelset i Trenton, New Jersey, U. S. A.) ; d. 22 okt. »Rättspsykiatri i återvändsgränd» (inledare: borgmästaren Erik Bendz, Halmstad, och doktor Gustav Jonsson, Skå) samt d. 3 dec. »Types of offenders» (inledare: professorn i kriminologi vid University of Wisconsin, U. S. A, Marshall B. Clinard).
    Sällskapets angelägenheter handhavas av en möteskommitté, som under 1954 utgjorts av följande personer: lagmannen Orvar Bäcksin, rektorn Eric Helldal, socialläkaren Carl-Gustaf Berglin och statsåklagaren Gustaf Persson. Mötesförhandlingarna ledas av en för varje sammanträde utsedd ordförande. Sällskapet hade vid 1954 års utgång 82 ledamöter.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under år 1954 hållit ett sammanträde, nämligen årsmötet d. 28 maj. I samband med visning av nedre justitierevisionens nya lokaler i Bergstrahlska huset d. 2 april anordnade föreningen en mottagning för de till visningen inbjudna (se SvJT 1954 s. 288). — Föreningens styrelse utgjordes under år 1954 av revisionssekreterarna Erik Alexanderson, ordf., Arvid Lüzell, v. ordf, Åke Lundgren, kassaförv, och Lennart af Klintberg, sekr, samt t. f. revisionssekreteraren Ino Bodewall med revisionssekreterarna Eric Stangenberg och Torvald Hellquist såsom suppl. Antalet medlemmar var 33.

 

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1954 hållit sitt årsmöte i Örebro d. 21—22 maj samt extra sammanträden d. 29 jan, d. 9 sept. och d. 14 okt. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf, Ernst Fontell, v. ordf, Hans Eriksson, kassaförv, och Erik Lüning samt polisintendenten Åke Hasselrot, sekr, med polismästarna Einar Holmberg och Nils H. Swensson samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppl. Medlemsantalet är 36.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har d. 26—27 april 1954 hållit årsmöte i Stockholm varvid förutom sedvanliga föreningsangelägenheter förekom bland annat orientering och överläggning rörande pågående lagstiftningsarbete på polisväsendets område. Föreningens styrelse utgöres av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf, Gustaf Österdahl, v. ordf, Erik Lindström, sekr., Anders Holmström, kassaförv, och Axel Danielson med landsfogdarna Curt

 

NOTISER 139d'Orchimont, Alf Eliason och John Lundwall som suppl. Till revisorer ha utsetts landsfogdarna Stig Kaijser och Sven Sandwall med landsfogde Emil Nyström som suppl. Antalet medlemmar i föreningen är 35.