Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll ordinarie årsmöte i Stockholm d. 7 sept. 1954. Beslut fattades därvid om sammanslagning från d. 1 jan. 1955 av föreningen med föreningen Sveriges landsfiskalsassistenter. Föreningen Sveriges landsfiskaler, som bibehåller oförändrad benämning, kommer till följd därav att från nämnda tidpunkt omfatta ordinarie, e. o. och bitr. landsfiskaler, landsfiskalsassistenter samt landsfiskalsaspiranter, som antagits i reglerad befordringsgång. Föreningen kommer därjämte att representera landsfiskalsaspiranter, som äro under utbildning.
    Till ordf. i den ombildade föreningens styrelse valdes landsfiskalen Lars Wæsterberg, Nacka, sedan landsfiskalen Sven Wadenius, som tillhört styrelsen i tjugu år och varit ordf. under fjorton år, undanbett sig omval. Övriga styrelseledamöter äro landsfiskalerna Georg Nyqvist, Solna, K.-O. Rehn, Lerum, och F. S. Thorelli, Skellefteå, samt biträdande landsfiskalerna Sture Lannefjord, Vellinge, och Arne Lindberg, Sunne.
    Antalet medlemmar i föreningen, som under år 1954 utgjort 320, kommer att uppgå till omkring 500.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll årsmöte d. 10 och 11 sept. 1954 i Uppsala. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm. Till övriga styrelseledamöter omvaldes stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, och Robert Clémentz, Borås, samt nyvaldes stadsfiskalerna R. A. Seevers, Göteborg, och Bengt Resare, Umeå. Till styrelsesuppl. omvaldes t. f. stadsfiskalen Lennart Eliasson, Stockholm, och nyvaldes stadsfiskalen Erik Gamstedt, Malmö.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av prof. P. O. Ekelöf i Uppsala om »Justering och ändring av åtal» och av stadsfiskal Clémentz om »Gripande, anhållande och häktning». Efter föredragen följde diskussion. — Antalet medlemmar är 56.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1954 hållit sex sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av adv. Holger Wiklund om »Advokats skadeståndsskyldighet» (vid gemensamt sammanträde med Stockholms rådhusrätts domareförening), av justitierådet Gösta Walin över ämnet »Nya regler om faderskap och adoption», av adv. Gunnar Lindh om »Advokatyrkets faror», av prof. Carl Jacob Arnholm, Oslo, över ämnet »Borgeren og loven» samt av justitierådet Nils Beckman om »Lagtillämpning och prejudikat».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Helge Lindahl, ordf., Per-Axel Weslien, v. ordf., Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren, Ingrid Norlander, Carl Swartling och Torsten Svensson. Suppl. ha varit advokaterna Arthur Boström, Bengt Lemke och Arne Malmberg. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Thure Essén, Arne Hasselgren, Bengt Landahl, Bengt Lemke, Helge Lindahl, Magnus Lindahl, Hugo Lindberg, Ingrid Norlander, Wilhelm Pehrsson, Sven Salmonson, Yngve Schartau och Torsten Svensson samt såsom suppleanter Barbro Björlingsson, Tore Flodin, Lars-Erik Forssman, Tom-Erik Forssner, Per. H. Gedda, Birger Hedberg, Rolf Jörgensen, Nils Köhler, Nils-

 

140 NOTISERErik Lindblom, Inga Lindstedt-Piltz, Valborg Lundgren och Carl-Axel Sandberg. Avdelningens sekr. är adv. Arne Hasselgren. Den räknade vid årsskiftet 385 medlemmar.