Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1954 hållit ett möte, nämligen ordinarie möte d. 31 mars. Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Arnold Andersson, Motala, Erik Hägerdal, Kalmar, och Pontus Svinhufvud, Katrineholm. Suppl. ha varit advokaterna Torsten Hellberg, Tranås, Sven G. Levander, Norrköping, och Bror Schultz, Jönköping. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Erik Halidén, Norrköping, Holger Lennerthson, Eskilstuna, Helge Qvarnström, Västervik, och Per Tham, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden advokaterna Åke Bohman, Kalmar, Enar Lindblom, Linköping, Bengt Skantze, Jönköping, och fru Britt Åström, Linköping. Som avdelningens sekr. tjänstgör adv. Mats Nordström, Norrköping. — Avdelningen räknade vid årsskiftet 111 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1954 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit diskussion ang. förslaget till regler för Samfundets ersättningsfond samt föredrag av byråchefen Sten Wilkens över ämnet »Från riksskattenämndens verksamhet».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Bertil Peyron, Hälsingborg, ordf., Åke Wettermark, Malmö, Wilh. Penser, Eslöv, Bengt Linders, Hälsingborg, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Lennart Vilén, Malmö, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, H. E. Bachmann, Lennart Jacobsson och Gunnar Behm, Malmö, samt Jean Paul Möller, Hälsingborg, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Torsten Persson, Kristianstad, och Folke Guldstrand, Tomelilla, såsom suppl. — Avdelningen räknade vid 1954 års utgång 144 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ord. sammanträde d. 19 mars 1954. Efter då förättat val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Folke Andersson, ordf., Sven Colleen, v. ordf., Åke Eckerstein och Curt Blomkvist, Göteborg, Hilding Herrlin, Falkenberg, Tore Ljungberg, Skövde, Göran Linnander, Borås, och Henry Friberg, Uddevalla, ord. ledamöter, samt adv. Georg Kjällgren, Trollhättan, suppl. Såsom sekr. och kassaförv. fungerar adv. Tor Setterberg och såsom klubbmästare adv. Gunnar Brockman. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Harald Lewerth, Edvin Gidén, Urban Kihlman och Tor Setterberg, Göteborg, Rudolf Lidmar, Halmstad, och Einar Ristedt, Mariestad. Till suppl. i nämnden valdes advokaterna Lars Odert, Nils Jakobsson, Gösta Sjögren och Arne Jörgensen, Göteborg, Bo Gillis Heijl, Borås, och Per Tottie, Uddevalla. Vid sammanträdet höll justitierådet Jochum Sjöwall föredrag över »Advokaterna och högsta domstolen».
    Under våren och hösten 1954 ha anordnats fyra diskussionsaftnar med inledningsanföranden. D. 25 sept. 1954 anordnades på inbjudan av andra kretsen av Den Norske Sakförerforening ett gemensamt sammanträde i Halden,

 

NOTISER 141varvid efter inledningsanföranden trafikförsäkringsansvar enligt norsk och svensk rätt diskuterades. Avdelningen hade extra sammanträde d. 21 okt. 1954 med föredrag av hovrättsfiskalen Gustav Hjelmér om »Expropriationslagen i domstolspraxis». — Avdelningen hade vid 1954 års utgång 171 medlemmar.