144 PERSONALNOTISER    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är liksom föregående år cementgjutaren Emil Ahlkvist. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts tre jurister, nämligen advokaterna Georg Branting och Ingrid Gärde Widemar från I kamm. samt advokaten Birger Gezelius från II kamm. Av suppleanterna äro tre jurister, nämligen från I kamm. prof. Nils Herlitz och aktuarien Erik Englund samt från II kamm. häradshövdingen Nils Gustaf Fröding. Bland suppleanterna märkes även överdirektören Hardy Göransson (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Holger Romander och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen Åke Gustafsson.
    I andra lagutskottet är f. folkskolläraren David Norman ordf. (omvald) och hemmansägaren Edvin Jacobsson v. ordf. (likaledes omvald). En suppleant är jurist, nämligen häradshövdingen Erik Alexanderson (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Karl-Gustav Lindelöw och notarie med sekr. göromål tingssekreteraren Jan Erik Elliot.
    Jämväl tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Hugo Osvald och v. ordf. hemmansägaren Abel Andersson.radshövdingen Alexanderson är suppleant även i tredje lagutskottet. Ytterligare en suppleant är jurist, nämligen prof. Henrik Munktell (II kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Gudmund Ernulf och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen Bengt Hamdahl.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    17 jan. 1955 förordnat led. av riksdagens I kamm. direktören Einar Eriksson till led. i hyresregleringskommittén;
    21 jan. 1955 dels, med motsvarande entledigande för hovrättsrådet Gunnar von Sydow, förordnat hovrättsassessorn Erland Conradi till led. och sekr. i bilskadeutredningen dels ock förordnat von Sydow att såsom sakkunnig deltaga i överläggningar med kommittén.

 

    Handelsdepartementet. Dep.chefen har
    27 jan. 1955 utsett f. d. lagmannen Alfred Bexelius, ordf., generaldirektören Bernt Lindskog, verkst. dir. i Sveriges industriförbund G. C. A. Settergren och byråchefen Åke von Zweigbergk att såsom sakkunniga utreda frågan om nordiska patent m. m.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 jan. 1955 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Åke Bonge att fr. o. m. 1 febr. 1955 t. o. m. 31 dec. 1957 vara v. ordf. å avd. i hovrätten;
    4 febr. 1955 utnämnt rev.sekr. Hans-Fredrik Ringdén till hovrättsråd i Svea hovrätt.

 

    Rådhusrätterna. K. M :t har
    21 jan. 1955 utnämnt e. ass. vid Sthms rådhusrätt Karl-Erik Skarvall samt t. f. ass. där Lennart Nordman och Gerdt Eberhardt till assessorer vid samma rådhusrätt;
    s. d. förordnat t. f. ass. vid Sthms rådhusrätt Maja-Britta Oldin till e. assessor vid samma rådhusrätt;
    28 jan. 1955 beviljat brottmålsrådmannen i Västervik Curt Westrell avsked med utg. av mars 1955;
    4 febr. 1955 utnämnt ass. vid rådhusrätten i Karlskrona Rolf Thorell till rådman i samma stad.

 

    Vattendomstolarna. K. M :t har 21 jan. 1955 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Carleric Ejerdal till vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 febr. 1955 t. o. m. 31 jan. 1958.

 

Trycklov meddelat 19/2 1955.