O. A. BORUM och STIG IUUL. Juridisk Ordbog. Kbhvn 1954. Gads. 184 s. Dkr. 14,00, inb. 17,50.

 

    Denna ordbok är utarbetad på grundval av BORUMS och C. POPP-MADSENS välkända juridiska ordbok, som utkom 1934 och i ny upplaga 1943. Syftet med ordboken är fortfarande att vara ett hjälpmedel först och främst för juris studerande men också för praktiserande jurister, som i sin verksamhet behöver korta och klara definitioner på allmänna rättsbegrepp och juridiska termer. »For i nogen grad at drage fortidens retslærde frem af den skyggetilværelse, de fører i hånd- og lærebøgernes noter» har liksom tidigare i ordboken införts ett antal korta biografier över bortgångna danska jurister samt över några av främmande rättsvetenskaps största namn i och utanför Norden.
    Ordboken fyller sitt syfte väl. De berömmande ord som BIRGER WEDRERG fällde om bokens föregångare (se SvJT 1934 s. 592 och 1944 s. 169) kan medsamma rätt tillämpas om det nya verket. Men även några av Wedbergs detaljanmärkningar kan framföras ånyo, t. ex. att Almén aldrig var ordinarie professor, att Matthias Calonius hade betydelse inte bara för den finländska juristvärlden utan även för den svenska och att en fast nomenklatur bör efter

 

186 LITTERATURNOTISERsträvas (med exempelvis förkortningen SvJT — utan punkter — för denna tidskrift). Däremot saknas numera anledning att påpeka när Marks von Würtembergs chefskap i Svea hovrätt började; biografien över Marks har nämligen helt utgått liksom f. ö. även den över Samuel Pufendorf. I stället har andra biografier tillkommit, bl. a. en över Panormitanus. Biografierna avser nu ett fyrtiotal danskar, 5 norrmän (Getz, Hagerup, Knoph, Schweigaard, Solem och Stang), 2 finländare (Calonius och Wrede), 2 svenskar (Almén och Thyrén) samt 8 från icke nordiska länder (Feuerbach, v. Gierke, Grotius, Jhering, Montesquieu, Panormitanus, v. Savigny och Windscheid).
    I väntan på en svensk — eller varför inte en gemensam nordisk — motsvarighet till Borums och Iuuls behändiga ordbok kan svenska jurister med gott utbyte anlita det danska arbetet.

S. R.