PER GRAM. Fraktavtaler og deres tolkning. 2:a. utök. uppl. Oslo 1955. Johan Grundt Tanum. 251 s. Nkr 22,20, inb. 26,10.

 

    Föreliggande arbete bygger på föreläsningar som förf., høyesterettsadvokaten och kontorchefen i Nordisk Skibsrederforening PER GRAM, hållit vid Oslo Shippingskole. Ehuru boken i första hand är avsedd för sjöbefäl samt rederiernas och skeppsmäklarfirmornas tjänstemän bör den kunna påräkna intresse även hos sjörättsjurister. Härtill bidrager att ganska fylliga hänvisningar ges, huvudsakligen i noter, till rättsfall och sjörättslitteratur.
    Efter en allmän, översiktlig redogörelse för fraktavtalen och tolkningen av sådana avtal kommenteras ingående tre standardtyper av fraktavtal, nämligen ett resecerteparti (Tank Steamer Voyage c/p), ett linjekonossement (Conlinebill) och ett tidscerteparti (Baltime 1939). Arbetet avslutas med kontraktsformulär och sakregister.

S. R.

 

WILHELM SAUER. System des Strafrechts. Besonderer Teil. Köln 1953. Carl Heymann. 623 s. DM 32,00.

 

    Den nu sjuttiofemårige mycket lärde och produktive tyske rättsfilosofen och straffrättsläraren WILHELM SAUER publicerade i fjol efter årtiondens studier ett digert systematiskt verk om den tyska strafflagens speciella del. En tysk kommission håller just nu på med att förbereda en fullständig omdaning av straffrätten. När prof. Sauer trots detta ger ut ett så omfattande verk om den gällande tyska strafflagen, tyder det antingen på mod eller på en pessimistisk syn på det tyska lagstiftningsarbetet.
    Sauer brukar icke höra till de moderna vetenskapsmän som eftersträvar attgöra det lätt för läsaren. I regel skriver han i den gamla abstrakta stilen och i förgrunden står för honom de systematiska och dogmatiska problemen. Detta gäller i viss mån även om hans nya bok som blivit ett stort teoretiskt verk om än lyckligtvis mindre svårläst än hans tidigare publikationer. Hänvisningar till Reichsgerichts eller Bundesgerichtshofs rättspraxis förekommer relativt sparsamt; förf. vill icke ersätta läroböckerna och kommentaren till strafflagen utan fördjupa dessa. Hans inställning till praxis är ofta mycket kritisk.
    Fastän boken har sin tyngdpunkt på det dogmatiska området, innehåller den också delar som är av särskilt värde just för lagstiftaren eller praktikern och som brukar fattas i liknande verk. Förf. behandlar nämligen alltid även

 

LITTERATURNOTISER 187de kriminologiska och sociologiska frågor som står i samband med det behandlade brottet, han redogör för grundidéerna i främmande lagstiftning och han ingår på frågor om straffmätningen. Förf:s åsikter är stundom tämligen konservativa och frestar här och där till gensagor. Moderna forskningsresultat ha ibland lämnats obeaktade. Trots detta kan även en utländsk kriminalist lära sig mycket av verket.

G. S.