Roxtuna ungdomsanstalt har nu börjat tagas i bruk. Dess tillkomsthistoria är i stora drag följande. I slutet av 1950 föreslog ungdomsanstaltsutredningen, att en anstalt skulle byggas på Roxtuna för det mest svårbehandlade av fångvårdens ungdomsklientel (se SvJT 1951 s. 155). Anstallten skulle ersätta fångvårdsanstalterna i Uppsala och Ystad. Till 1951 års riksdag framlade justitieministern en principproposition i frågan. Efter livlig debatt, som framför allt kretsade kring kostnaderna, godkände riksdagen justitieministerns principprogram. Riksdagen uttalade sig för att en översyn borde ske för att utröna möjligheterna att nedbringa kostnaderna. I slutet av 1951 framlade »Roxtunautredningen» denna översyn, som lades till grund för ett anslagsäskande till 1952 års riksdag. Detta justitieministerns förslag godtogs av riksdagen.
    Roxtuna är inrättat som en medicinsk anstalt. En överläkare med psykiatrisk specialutbildning är chef (dr Ring Lundquist). Vid sin sida har han ett behandlingsteam bestående av en psykolog, två assistenter och en översköterska. Hela personalen omfattar 51 befattningshavare. Anstalten är utformad enligt den s. k. lilla gruppens princip. Detta innebär, att de intagna delas upp i mindre grupper som vid Roxtuna även förlägges i skilda byggnader. Vid Roxtuna överskrider ingen grupp 9 intagna.
    Till anstalten hör fyra mellangradspaviljonger, två isoleringspaviljonger och en öppen paviljong. De som intagas på mellangradspaviljongerna skall normalt arbeta i verkstäderna, trädgården eller på anläggningen i övrigt, men de kommer att stå under noggrann tillsyn. Paviljongerna låses på natten. Av isoleringspaviljongerna är den ena avsedd för 7 elever. De kommer att arbeta, under ledning av en terapeut, i den arbetslokal som är sammanbyggd med förläggningen. Eleverna i denna isoleringsavdelning kommer endast undantagsvis att få röra sig utanför det inhägnade området. Den andra isoleringspaviljongen består av två skilda avdelningar, dels en avdelning för tre intagna och dels en säkerhetsavdelning med fyra förvaringsrum. Den öppna paviljongen är inredd för 9 elever. På anstaltsområdet finns vidare personalbostäder, en administrationsbyggnad med expeditionslokaler och sammanträdesrum, mottagningsavdelning, sjukavdelning, behandlings- och undersökningsrum, psykologiskt laboratorium m. m. samt en annan byggnad innehållande gymnastiksal och studiecirkelrum, centralkök, matsal för den öppna paviljongens elever m. m. En verkstadsbyggnad är under uppförande och ett växthus skall uppföras av de intagna.
    För anläggningen har riksdagen beviljat 7 480 000 kr. i byggnadsanslag. Av beloppet faller i det närmaste 1/3 på bostäderna. Till inventarier, intagnas kläder och maskiner för verkstäderna beviljades 575 000 kr.
    Hela platsantalet blir 73, vartill kommer 6—12 reservplatser. Medelbeläggningen har beräknats till 65 intagna.

C. H.