Rikets judiciella indelning. K. M:t har d. 5 nov. 1954 förordnat, att den omreglering av Askims, Hisings och Sävedals, Inlands samt Orusts och Tjörns domsagor,varom principbeslut fattats d. 16 nov. 1951 (se SvJT 1952 s. 172), skulle träda i kraft d. 1 jan. 1955, samt fastställt tingsordningar (se SFS 651) och nämndemansantal (se SFS 652) i envar av de nybildade domsagorna ävensom meddelat vissa övergångsbestämmelser med anledning av indelningsändringen. — Härefter har K. M:t d. 19 nov. 1954 fastställt arbetsordningar för de nybildade Askims och Mölndals samt Hisings, Sävedals och Kungälvs domsagor (SFS 685 och 686). Samma dag har K. M:t även bestämt, att i Askims och Mölndals domsaga skall vara anställd en tingsdomare och i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga en tingssekreterare samt att i Orusts, Tjörns och Inlands domsaga må i mån av behov vara anställt fiskalskompetent biträde att fullgöra på tingssekreterare enligt domsagostadgan ankommande göromål. Envar av de båda Göteborgs-domsagorna skall vara placerad i lönegrupp IV och Orustdomsagan i lönegrupp III. K. M:t har tillika utfärdat ändrade fullmakter för de av indelningsändringen berörda fullmaktshavarna (se SvJT 1954 s. 696).
    Sedan häradshövdingen i Västerbottens norra domsaga G. von Euler samt kommunalfullmäktige i vissa socknar i Västerbottens län hemställt, att K. M:ts beslut om ändrad domsagoindelning i Västerbottens län m. m. d. 11 okt. 1946 (se SvJT 1946 s. 727) och d. 19 aug. 1949 (avser en mindre ändring i 1946 års beslut) måtte tagas under omprövning, har K. M:t, efter hörande av hovrätten för Övre Norrland, d. 15 okt. 1954 anbefallt hovrätten att föranstalta om förnyad utredning rörande ändrad judiciell indelning inom länet i dess helhet. Vid utredningen skola beaktas de förutsättningar som uppkomma, därest städerna Umeå och Skellefteå i judiciellt avseende skulle komma att förenas med domsaga. I avvaktan på resultatet av utredningen skall anstå med vidare åtgärder i anledning av besluten d. 11 okt. 1946 och d. 19 aug. 1949.

 

NOTISER 215    Sedan utredning verkställts rörande staden Enköpings förenande i judiciellt avseende med Uppsala läns södra domsaga, har K. M:t d. 30 april 1954 förklarat att med vidare åtgärd i ärendet skall tillsvidare anstå.

Th. W.