Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade ordinarie möte i Härnösand d. 12—13 aug. 1954. Efter vid mötet förrättade val — varvid hypoteksombudsmannen Harry Almquist och hypoteksdirektören Holger Sandelin undanbett sig återval såsom ordf. resp. sekr. — har föreningens presidium följande sammansättning: ordf. hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. hypoteksdirektören Torsten Stjernberg, Stockholm, sekr.-kassaförv. hypoteksombudsmannen Sture Zacco, Växjö, revisor hypoteksdirektören Karl-Fredrik Lindell, Göteborg. Den avgående ordföranden kallades till hedersledamot. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 21.
    Föreningens tryckta förhandlingar, vars senaste årgång avser 1952, ha nu utkommit med ett nytt häfte (1953—54), innehållande följande ärenden som ansetts böra publiceras: Ifrågasatt översyn av 1930 års s. k. begränsningslag; skrivelse till K. M:t med hemställan om visst tillägg till 12 § IF (i anl. av NJA 1952 s. 128); till frågan om begreppet brukningsdel (NJA 1953 s. 212); om beräknande av tvåårsränta vid fördelning av expropriationsersättningar m. in.; spörsmål rörande inteckning i jordbruksinventarier.
    De tryckta förhandlingarna kosta kr. 2: 50 per häfte och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekr.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1954 sammanträtt två gånger. D. 30 mars hölls årsmöte, därvid assessorn Carl Hamilton berättade om sina erfarenheter som medlem av övervakningskommissionen i Korea. Vid det sedvanliga julsammanträdet, som ägde rum d. 10 dec., kåserade kriminalkommissarien Nils Fahlander över ämnet »Några glimtar från kriminalpolisens arbete».
    Styrelsen för verksamhetsåret 1954/55 utgöres av assessorn Gunnar Stridsberg, ordf., assessorn Carl Holmberg, v. ordf., fiskalen Carl Lidbom, sekr.och kassaförv. samt adj. ledamoten Per Ihrfelt och vattenrättssekreteraren Lennart Persson med assessorerna Arne Thuresson och Bo Mollstedt, fiskalen Bertil Holmqvist, bitr. vattenrättssekreteraren Ingrid Hilding samt fiskalen Nils Mannerfelt som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkring 75.

 

     Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1954 sammanträtt två gånger. Såsom styrelse har under året fungerat assessorn Per-Gunnar Blomdahl, ordf., adj. led. Bengt Wieslander, v. ordf., tingssekr. Age Frennberg, sekr. och kassaförv., samt assessorn Harald Kastrup och e. o. fiskalen Sven Bergman med assessorn Bo Swartling och e. o. fiskalen Lars-Olov Janzén som suppl. Föreningen har alltjämt ett 40-tal medlemmar.