Nyutkommen skattelitteratureratur. Den minsta boken bör denna gång inte nämnas sist: jur. dr K. G. A. SANDSTRÖMS »A survey of Swedish taxes on income and capital» (Institutet för utländsk rätt. 76 s. Kr. 10,00). Framställningen präglas av den enkelhet och klarhet, som vittnar om en fullständig förtrogenhet med ämnet. Av särskilt värde är att författaren genomgående använt gängse brittisk terminologi. — Bland mer omfattande översikter märks f. d. kammarrättsrådet JOHN BRATTS eleganta »Deklaration och beskattning» (Norstedt 1954. 218 s. Inb. Kr. 15,50). Detta arbete bör komma till god användning bl. a. som lärobok. — Kammarrättsassessorn ÅKE GRANLUND och byråchefen GUSTAF HEDBORG, båda vältrimmade lagskrivare, har utgivit en mycket läs- och användbar framställning av »Beskattning av egna hem, villor och andra fastigheter» (Norstedt 1955. 78 s. Kr. 4,75) och därvid särskilt dröjt vid de allra nyaste bestämmelserna i ämnet. — »Norstedts deklarationshandbok för rörelseidkare» (Norstedt 1955. 153 s. Kr. 6,75) av regeringsrådet STURE JARNERUP och f. d. länsrevisor SVEN CRABO har förtjänsten att vara ovanligt klart disponerad. Handbokens värde ökas av det stora antalet praktiska exempel, som anförts, i de flesta fall återgivna med facsimil av ifyllda blanketter o. d. Författarnas grundliga kunskaper om praxis dokumenteras väl, vartill kommer att företagsbeskattningskommitténs förslag i förekommande fall redovisas. — Regeringsrådet SVEN STRÖMBERG var ordförande i den kommitté, som utarbetade förslaget till fondskatten. Hans bok (»Fondskatten». Norstedt 1954. 82 s. Kr. 5,75) bär också vittne om författarens stora kunnande. De jämförelsevis få företag, som har olyckan drabbas av den ifrågavarande skatten, lämnas besked på alla upptänkliga frågor — Samma ämne behandlas av f. d. kammarrättsrådet ERIC HOSENQVIST, vilken även går in på sådana delikata spörsmål som skentransaktioner och skatteflykt (»Skentransaktioner och skatteflyktsåtgärder samt fondskatt». Affärsekonomi 1954. 63 s. Kr. 5,75). — »1955 års investeringsavgift» (Norstedt 1955. 78 s. Kr. 6,00) är titeln på ett arbete av HEDBORG och taxeringsintendenten STURE LUNDELL. Jämte den allmänna investeringsavgiften för investeringar i rörelse och jordbruk behandlas den särskilda investeringsavgiften för vissa bilar och motorcyklar. Även ROSENQVIST (»Den nya investeringsavgiften». Affärsekonomi 1955. 28 s. Kr. 3,00) har utgivit en översiktlig framställning av detta ämne. — Tidskriften Skattenytt (Fack 5, Leksand) har börjat utge en skriftserie, och de första häftena föreligger nu. »Beskattning av inkomst av

 

270 LITTERATURNOTISERskogsbruk» av f. d. kammarrättsrådet OLOF LJUNGBERG samt »Lagstiftningen om skogskonto» av byråchefen CARL ÅBJÖRNSSON (1954. 33 s. Kr. 3,75) är en vägledning, som bör vara av stort värde för skattskyldiga och kanske inte minst för taxeringsnämnder samt taxeringstjänstemän. Rättsfall och exempel är inströdda i riklig mängd. Det andra häftet (»Om påföljder av brott mot skatteförfattningarna». 1955. 36 s. Kr. 3,75) har rådmannen ATLE ERIKSSON till författare. Han förenar i samma välskrivande person den praktiskt verksamme taxeringsnämndsordföranden och domaren med lång erfarenhet av deklarationsmål. — Finansdepartementets utgåva av »Skatte- och taxeringsförfattningar» (1953) har gjorts aktuell genom ett »Supplement II» (1955. Kr. 4,00), vari redovisas under 1953 och 1954 antagna nya författningar och beslutade ändringsförfattningar.

T. H.