Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet avlagda examina vid de juridiska fakulteterna under åren 1952—1954 (ang. åren 1943—1951 se SvJT 1952 s. 319).

  UppsalaLundSThmS:a
nyinskrivna juris studerande19526866133267
 19535363115231
 19547475131280
Juris kandidatexamen1952614383187
 1953545890202
 1954634692211
Statsvetenskaplig juridisk examen19524111833
 195345514
 1954422430
Distriktsåklagarexamen19523737
 19532929
 19542121

S. R.

 

    Kriminologisk institutt i Oslo. På initiativ av professor Johs. Andenæs er ved Oslo universitets juridiske fakultet opprettet et institutt for kriminologi og strafferett. Instituttet har fått lokaler i Løkkevegen 7, Oslo, hvor bl. a. også Sosiologisk institutt holder til. Instituttets leder er professor Andenæs.

A. B.

 

    Lagberedningen. Beredningen har under 1954 utarbetat lagtext till de kapitel i jordabalkens inskrivningsrättsliga del, som icke förut behandlats, samt överarbetat och kompletterat tidigare upprättade utkast till vissa andra

 

282 NOTISERkapitel i balken. Därjämte har beredningen genomgått 1947 års förslag till jordabalk del I och underkastat lagtexten de jämkningar, som funnits påkallade för vinnande av erforderlig samordning med övriga delar av jordabalksförslaget. Sättning av lagtexten har påbörjats; vid årets utgång förelågo 15 kapitel i korrektur. Till vissa kapitel ha preliminära motiv utarbetats.
    Efter remiss har beredningen avgivit utlåtanden över lantbruksstyrelsens skrivelse d. 25 nov. 1953 med förslag om ändring av 2 kap. 53 § nyttjanderättslagen, fiskeristyrelsens förslag till lag om vissa upplåtelser av fiskerätt m. m., 1951 års jordbruksrationaliseringsutrednings förslag till jordrationaliseringslag m. m. och svenska landsbygdens ungdomsförbunds skrivelse d. 17 maj 1954 ang. förköpsrätt för brukare av samägd jordbruksfastighet.

T. N.