Västernorrlands juristklubb har under 1954 sammanträtt två gånger. Vid årsmötet d. 26 maj i Härnösand höllo vattenrättsdomaren Nils Viklund, landssekr. Sven Johan Nilsson och direktören Nils Berggren anföranden över ämnet »Vattenkraften och bygden». Vid därefter intagen gemensam supé följde diskussion över ämnet. Hovrättspresidenten Knut Elliot talade vid sammanträde d. 30 okt. i Sundsvall över ämnet »Inseminationsproblemet». Mötet avslutades med gemensam supé med dans.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km Karlsson, v. ordf., hovrättsassessorn Lars Dixelius, sekr., kassaförv. och klubbmästare, landssekr. S. Nilsson, advokaterna Henrik Lindblom och Ragnar Reimers, häradshövdingen Herbert Beckman samt förste länsassessorn Sune Lundborg. — Klubben har 101 medlemmar.

 

    Västerbottens juristförening har under 1954 haft 7 sammanträden. Vid dessa ha föredrag hållits över olika aktuella ämnen. I vissa fall ha föredragen åtföljts av diskussion. Ett sammanträde d. 18 mars, vid vilket rektorn Margareta Dannborg höll ett anförande om behandlingen av intellektuellt undermålig ungdom, föregicks av ett studiebesök å Brattby skolhem. Vid två tillfällen ha de av föreningen anordnade föredragen bevistats av ett stort antal särskilt inbjudna personer utanför föreningen. Det ena av dessa tillfällen var d. 13 maj, då adv. Hugo Lindberg talade över ämnet »Försvarsadvokaten och den moderna processordningen». Vid det andra tillfället — d. 21 okt. — redogjorde prof. Olof Kinberg för sina synpunkter å alkoholbrottsligheten. Två gånger under året ha föreningens medlemmar med damer samlats till middag med dans. Föreningens styrelse utgöres av lagmannen Yngve Kristensson, ordf., vattenrättsdomaren Ivar Ahlström, v. ordf., rådmannen Folke Fredlund, sekr., adv. Hilding Rumar, kassaförv., och länsassessoren Levi Johansson. Föreningen hade vid årsskiftet 1954—55 omkring 75 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under 1954 sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde d. 19 febr. höll adv. Valborg Lundgren föredrag över ämnet »Familjerätten i praktiken», d. 2 mars talade häradshövdingen Ernst Leche om »Alkoholen i en domstols vardag» (detta sammanträde var anordnat i samarbete med Studenternas helnykterhetssällskap), d. 2 april gav prof. Knut Rodhe sin syn på »Rättsvetenskapsmannens uppgift i samhället». Vid föreningens vårfest d. 5 maj talade kriminalkommissarie

 

NOTISER 283Nils Fahlander över ämnet »Kriminalstatspolisen, glimtar och rön från arbetet». Vid recentiorsfesten d. 23 sept. återkom häradshövdingen Ernst Leche och gav nu en orientering om »Tingstjänstgöringen — ett led i svensk juristutbildning», d. 4 nov. höll överdirektören Hardy Göransson föredrag över ämnet »Utvecklingstendenser inom kriminalvården, hemma och ute». Vid föreningens julfest slutligen, d. 9 dec., deltog som föredragshållare adv. Sigrid Beckman och ämnet var »Behövs ändringar i giftorättsreglerna?»
    Föreningens styrelse har under 1954 utdelat följande stipendier: Knut och Alice Wallenbergs stipendium delades lika mellan jur. kand. Stig Hellsten och jur. stud. Reidunn Svedbergh, Juridiska föreningens i Uppsala hundraårsstipendium tillföll jur. stud. Gustav Ekholm samt Norstedts bokpremium jur. stud. Lars Tottie.
    Till föreningens vårfest d. 5 maj hade inbjudits stud. jur. Birgitte Bjørn från Juridisk Diskussionsklub, Köpenhamn, och jur. stud. Juhani Salminen från Pykälä, Helsingfors. Såsom föreningens representanter hade till Köpenhamn sänts jur. stud. Göte Magnusson och till Helsingfors tingsnotarie Gunnar Lind.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: prof. Ivar Strahl, ordf., hovrättsfiskal Sten Hillert, v. ordf., jur. stud. Arne Hedenmo, sekr., tingsnotarie Gunnar Lind, skattm., jur. stud. Göte Magnusson, litteraturföreståndare till d. 23 sept., därefter jur. stud. Herbert Krook, jur. stud. Birgitta Russel, bibliotekarie till d. 23 sept., därefter jur. stud. Per Gunnar Erlandsson, jur. stud. Christina Stenström, v. bibl., jur. stud. Jan Ramberg, klubbmästare, samt hovrättsfiskal Gustav Hjelmér, jur. stud. Jan Fenger Krog, Gustav Ekholm och Per-Håkan Bondestam. — Föreningen har omkring 350 medlemmar.