285    Nytt justitieråd. K. M:t har 18 mars 1955 till justitieråd fr. o. m. 1 maj 1955 utnämnt ordföranden i Sveriges Advokatsamfund advokaten Gunnar Bomgren.
    Advokaten Bomgren är född i Nora 4 sept. 1902, blev student i Västerås 1920 och jur. kand. vid Uppsala universitet 1923. Efter tingstjänstgöring i Sevede och Tunaläns samt Askims m. fl. domsagor anställdes han 1928 å G. Fitgers Advokatbyrå i Göteborg. Åren 1935—1942 var han sekr. i Sveriges Advokatsamfund samt anställdes sistnämnda år å Dr Philip Lemans Advokatbyrå i Göteborg, där han blev delägare år 1946. Han var biträdande lärare i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg vårterminerna 1934 och 1935 samt speciallärare i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm åren 1938—1942. Vald till ledamot av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund år 1946, utsågs han år 1949 till dess v. ordf. och år 1951 till dess ordf. Sedan år 1954 är han ledamot av statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd. Från trycket har han utgivit, förutom uppsatser i juridiska ämnen, Sekreta utskottet 1723—1756, Det svenska advokatväsendet före bildandet av Sveriges Advokatsamfund, Tysklands ockupation som rättsproblem samt Konossementskonvention och konossementslag.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    28 febr. 1955, sedan byråchefen för lagärenden i just.dep. Otto Petrén förordnats att 1 mars—30 april 1955 uppehålla exp.chefsämbetet i handelsdep., förordnat e. o. ass. i Svea hovrätt Sten Rudhotm att under nämnda tid uppehålla Petréns lagbyråchefsämbete;
    3 mars 1955 förordnat byråchefen Gustaf Lindencrona att ss expert biträda författningsutredningen;
    5 mars 1955 tillkallat lagmannen Yngve Kristensson, ordf., statskommissarien Lasse Lundh, 1 :e kanslisekr. Ebbe Magnander, led. av riksdagens II kamm. Johannes Onsjö och borgmästaren Nils Rappe att ss sakkunniga verkställa en översyn av domarpersonalens rekryterings- och anställningsförhållanden m. m. (jfr ovan s. 275). Till sekr. åt de sakkunniga har förordnats hovrättsassessorn Torsten Ernulf;
    s. d. tillkallat landshövdingen Thorwald Bergquist, ordf., direktören Sven Olof Dahlman, led. av riksdagens II kamm., häradshövdingen Nils-Gustaf Fröding, prof. Åke Hassler, överlantmätaren Valfrid Larsson, kanslirådet Ivar Löfqvist, borgmästaren Carl Svennegård samt led. av riksdagen II kamm. Oskar Åkerström att ss sakkunniga verkställa utredning rör. rådhusrätternas framtida ställning m. m. (jfr ovan s. 277);
    17 mars 1955 förordnat hovrättsrådet Ingmar Lidbeck att vara sekr. i sistnämnda utredning;
    21 mars 1955 förordnat jur. kand. Sven Larsson att ss expert biträda fångvårdens organisationskommitté vid viss gruppterapeutisk försöksverksamhet.

 

    Finansdepartementet. Dep.chefen har 28 febr. 1955 tillkallat generaldirektören Wilhelm Björck, ordf., borgmästaren Erik Bendz samt kanslirådet Ivar Löfqvist att verkställa utredning rörande städernas särskilda skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    11 mars 1955 beviljat ordf. på avd. i högsta domstolen, justitierådet Erik Lind avsked fr. o. m. 25 juli 1955;
    25 mars 1955 förordnat justitierådet Hugo Ericsson att fr. o. m. 25 juli 1955 under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avd. i högsta domstolen.