286 PERSONALNOTISER    Regeringsrätten. K. M:t har 18 mars 1955 beviljat regeringsrådet Sven Strömberg avsked fr. o. m. 15 maj 1955.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    11 mars 1955 till rev.sekr. utnämnt e. o. assessorerna i Svea hovrätt Carl Fredrik Hadding, Gunnar Thyresson och Nils Mangård samt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Johan Björling;
    18 mars 1955 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Per Karlberg att tjänstgöra ss rev.sekr.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 april 1955 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: F. Rudewall (JO), G. Ekedahl (v. ordf. i hyresrådet), G. Thyresson (tf rådman vid Stockholms rådhusrätt) och N. Mangård (fin.dep.). Av de 27 ord. rev.sekr. voro 14 i tjänst, 9 ämbeten voro vakanta.
    Såsom t. f. rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsråden K. Larsson (Skåne), E. Dahlin (Ö. Norrland), T. Ahlgren (Göta), H.-F. Ringdén (Svea), W. Stoltz (V. Sverige), L.-E. Björkman (Göta), C. O. Svensson (Göta) och K. Modigh (V. Sverige), assessorn S.-B. Jacobson (Skåne), hovrättsråden P. Karlberg (Göta) och Th. Melin (N. Norrland), assessorerna G. Wessman och Sara Falk (Svea), tingsdomaren V. Sohlberg (Solna), hovrättsrådet K. Ahlbom (Göta), tingsdomaren B. Sandström (Södra Roslag), assessorn Th. Granger (Göta), tingsdomarna L.-G. Lindencrona (Hedemora) och G. Schnell (Skövde) samt assessorerna C. Hamilton (Svea) och B. Erichs (V. Sverige).

 

    Hovrätterna. K. M:t har 25 mars 1955 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Roland Senndahl att fr. o. m. 1 april 1955 t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara v. ordf. å avd. i samma hovrätt.

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1955 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea hovrätt
    I avd.: lagmannen S. Nyström, hovrättsråden G. Aquilon*, v. ordf., och S. Nordell, assessorn L. Lindberg och adj. led. G. Lindh.
    II avd.: lagmannen T. Boye, hovrättsråden R. Pihl*, v. ordf., och S. Lindquist, assessorn F. Palmér och adj. led. A. Åslund.
    III avd.: lagmannen Hj. Nordfelt, hovrättsråden S.-D. Sanne*, v. ordf. och T. Silfverskiöld, assessorn S. Egersten och adj. led. A. Elowson.
    IV avd.: lagmannen B. Thuresson, hovrättsrådet G. Hagströmer*, v. ordf., assessorerna E. Beskow och G. Stridsberg samt adj. led. S. Nordlund.
    V avd.: lagmannen S. E. Björklund, hovrättsråden R. Senndahl, v. ordf., och E. Ameln*, assessorn A. Loheman och adj. led. P. Ihrfelt.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsråden B. Scherdin, v. ordf., och K. Ericsson*, assessorn L. Simonsson och adj. led. M. Bäärnhielm.
    VII avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsråden F. Hägglund*, v. ordf., och J. Victor, assessorn E. Larsson och adj. led. O. Höglund.
    VIII avd.: lagmannen P. Poss*, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., N. Jansson, v. ordf., och S. A. Aminoff samt adj. led. I. Lekman, .1. Malmström, Å. Wikner, L. Delin och T. Löwbeer.
    Extra avd. I: hovrättsråden E. Zethelius, ordf., G. Thulin, v. ordf., och R. Lundin*, assessorn A. Hallström och adj. led. .1. Gyllenswärd.
    Extra avd. II: hovrättsråden A. Adelsohn, ordf., N. Dillén*, v. ordf., och C. Carlon, assessorn A. Thuresson och adj. led. K.-G. Cars.
Göta hovrätt
    I avd.: lagmannen Ove Lundin, hovrättsråden Bo N:son Dag, v. ordf., och Ulf Norén samt assessorerna Erik Öhlén* och Nils-Göran Lejefors.
    II avd.: presidenten Joel Laurin, hovrättsråden Sven Ruhe*, v. ordf., och Bertil Höijer, assessorn Bengt Wieslander*, adj. led. Stig Löwendahl samt e. o. fiskalen Börje Smedberg.
    III avd.: lagmannen Olof Engqvist, hovrättsråden Nils Brodén, v. ordf., och Lennart Wetterling, assessorn Harald Kastrup* samt adj. led. Gunnar Ekblad.
Hovrätten över Skåne och Blekinge
    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm* samt assessorn G. Borggård och e. o. fiskalen C. G. Wargelius.

 

PERSONALNOTISER 287    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., och C. Bergström samt assessorerna S. Jungefors och L. Fredlund.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., B. Möller och I. Bodewall samt assessorn P. Ryding.
Hovrätten för Västra Sverige
    I avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., G. Ljung* och S. Pontén, adj. ledamöterna C. J. Johansen och E. Heyman.
    II avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., S. Ekblom* och A. L. Vinberg, assessorn S. Sigander.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., C. I. Lefwander och B. Arnold, assessorn O. Thulin.
Hovrätten för Nedre Norrland
    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet S. Hasslow*, v. ordf., samt assessorerna Å. Åkebring, S. Melin och I. Henkow.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsrådet G. Malmer, v. ordf., assessorn L. Dixelius och adj. led. C.-G. Grotander.
Hovrätten för Övre Norrland
    I avd.: lagmannen Y. Kristensson*, hovrättsrådet B. Rydstedt, v. ordf., samt assessorerna B. Zethræus och K. E. Andersson.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsråden G. Lindskog*, v. ordf., och G. Hammarström, assessorn S. Marcus samt adj. led. N. Lindroth.