Das türkische Strafgesetzbuch. Tysk översättning av NACI SENSOY och OSMAN TOLUN. Berlin 1955. de Gruyter. 141 s. DM 17,00.

 

    Den vid senaste seklets utgång av FRANZ V. LISZT stiftade och av ADOLF SCHÖNKE år 1952 förnyade »Sammlung ausserdeutscher Strafgesetzbücher» fortsättes av prof. HANS-HEINRICH JESCHECK gemensamt med docenten GERHARD KIELWEIN. Den förre är Schönkes efterträdare såsom ledare av Institut für ausländisches und internationales Strafrecht» vid Freiburg-universitetet. Utgivarnas aktivitet torde kunna betecknas här liksom på många andra områden såsom imponerande. Sedan 1952 har i tysk översättning utkommit 1948 års engelska Criminal Justice Act och den svenska rättegångsbalken samt strafflagarna i Jugoslavien, Tjeckoslovakiet, Grekland, Sovjetryssland, Brasilien, Danmark, Louisiana, Indien-Pakistan, Japan och Finland. Nu föreligger den turkiska strafflagen. Under förberedande eller under sättning är strafflagarna i Spanien, Polen, Bulgarien, Grönland, Nederländerna och Kuba.
    Varje jurist som försöker hämta impulser till det nationella lagstiftnings-

 

1 Jfr WELAMSON i FT 1950 s. 305 ff. Se även RÅ 1940 ref. 63 och 1953 ref. 39.

 

LITTERATURNOTISER 337arbetet genom studium av utländska lagar eller som sysslar med vetenskapliga rättskomparativa arbeten står i tacksamhetsskuld till utgivarna. Även för den som behärskar det ena eller andra främmande språket är det icke alltid lätt att tolka lagstiftarens specifika rättstermer. Ännu svårare är det att följa alla viktiga nydaningar och lagändringar i utlandet. Därför torde det vara värdefullt att även sådana strafflagar som tidigare utkommit i denna serie, underkastas en ny översättning, om lagen undergått större och betydelsefulla kompletteringar eller ändringar (Sovjetryssland, Japan m. fl.).
    1926 års turkiska strafflag var på sin tid en efterbildning av 1889 års italienska Codice Zanardelli. Den blev således en kriminallag i klassisk stil, men den innehöll även rester av 1858 års gamla turkiska strafflag, som hade influerats av Code Napoléon. En tysk översättning av KURT ZIEMKE utkom 1927.
    Lagen har varit i kraft nästan trettio år, men undergått så många ändringar att nära hälften av alla paragrafer fått nytt innehåll. Gammalmodiga stadganden (fader- eller modermördare skall ledas barfota, barhuvud och i svart skjorta till hängningsplats) står vid sidan av moderna inrättningar (villkorlig dom m. m.). Kvinnor som icke är recidivister samt unga brottslingar får avtjäna »Haft» under en månad i den egna lägenheten (art. 21).
    Lagstiftaren talar allenast om straff och tillämpar aldrig uttrycket »skyddsåtgärd» eller någon besläktad term, dock finns vissa blygsamma möjligheter för domaren att förordna om åtgärder utan straffkaraktär, t. ex. ang. sinnessjuka (art. 46), barn under elva år (art. 53), narkomaner (art. 404) och kroniska alkoholister (art. 573).
    Ett särskilt strängt straffbud (art. 163) har stadgats mot alla som hotar den turkiska republikens världsliga struktur i syfte att återställa religionens tidigare makt inom samhället.
    Om man får yttra ett önskemål med adress till utgivarna, så är det att de ofta magra inledningarna till lagtexten kunde utvidgas och förbättras. Orienteringen i ett främmande lagsystem blir mycket lättare, om man i förväg fått vissa upplysningar om lagstiftningens metodik, utveckling och egenart.

G. S.