ROBERT M. LINDNER. Murar och människor. Studier i brottslingens psykologi. Med förord av BERTIL FORSSELL. Sthm 1954. KF:s bokförlag. 191 s. Kr. 14,50, inb. kr. 19,00.

 

    Inledningen till detta arbete, som är ett av de många amerikanska populärvetenskapliga verken i kriminologi, gör läsaren en aning betänksam. Förf. uttalar där på tal om andra kriminologiska auktorer: »Felet tror jag har varit, att författarna har nalkats ämnet från en akademisk och teoretisk ståndpunkt och sällan, om någonsin, dykt ned i djupen hos förbrytarens verkliga jag tillsammans med honom. Det har jag gjort många gånger.» Om detta itererade vågspel i det inre avger förf. sedan sina rapporter. Som man kan vänta, äro de helt baserade på sådana djuppsykologiska tankegångar, som för den oinvigde framstå såsom ren spekulation. Förf:s huvudtes är att brottet är en konflikthandling, ett symptom på inre missanpassning. För att icke förvillas av strafflagstiftningens konventionella reglering, vilken medför, att alla konflikthandlingar icke äro straffbara och alla straffbara handlingar icke äro konflikthandlingar i förf:s mening, sorterar han med ett raskt grepp bort de lagbrytare, vilkas brottslighet icke anses ha samband med deras personlig-

 

22—553004. Svensk Juristtidning 1955

 

338 LITTERATURNOTISERhet, och kallar dem lagöverträdare, »simple lawbreakers», samt förvisar dem från sin intressesfär. De »riktiga» brottslingarna benämnas av förf. kriminotiker, enär de lida av en sjuklig rubbning, kallad kriminos (termen bildad i anslutning till neuros och psykos). Vad kriminos egentligen är, förutom en benägenhet att begå brott, blir aldrig riktigt klart. I sin behandling av motivbildningen för brott, förhållandet mellan brott, å ena sidan, och psykopati, alkoholism, samhällsekonomi och kultur, å den andra, samt ungdomsbrottslighet, kriminella levnadsbanor, rättvisa och straff m. m. framstår förf. som en hedervärd, liberal och — när fråga icke är om djuppsykologi — fördomsfri man, som lidelsefullt och ordrikt pläderar för rationell behandling av brottslingar. Hans åsikter kunna säkert intressera och chockera den läsekrets, för vilken han skriver, nämligen hans studenter vid Bucknell University samt deras fäder och vänner. De förefalla dock föga märkliga i Sverige, där menige man bildar sig med liknande läsning i dags- och veckopress.
    Verkligen läsvärda äro dock slutkapitlen i boken. Förf. lämnar där på det hela taget oidipuskomplex och kastrationsångest, fixeringar i den anala spädbarnsperioden såsom orsak till rån och bedrägeri samt kriminotikers sedvanliga begär att begå brott för att komma i fängelse och därigenom sona med och omedvetna incestuösa böjelser. I stället ger han en av starkt patos buren och av egen sakkunskap präglad kritik av den i modernt fängelseväsen icke alldeles ovanliga ytliga tron på att yttre arrangemang, såsom hygien, bio, fotbollsmatcher och ny orgel på körläktaren, i och för sig kunna medföra återanpassning. Förf. gör i anslutning härtill en tänkvärd analys av de svårigheter, som alltid äro förknippade med anstaltsvård. Han har också kloka ord att säga om de problem, som möta fången vid och efter frigivningen, och hur de borde lösas. Litet lösryckt från bokens innehåll i övrigt behandlas det sexuella problemet i amerikanska fängelser på ett sätt, som väl överensstämmer med CHESSMANS uppgifter i Cell 2455 Death Row.

H. T.