Ur nordiska tidskrifter 1955.

 

    Ekonomisk tidskrift. Nr 1. ULF AF TROLLE, Bruttoprisförbudets grundval och verkningar, s. 1—24. — GUSTAF ÅKERMAN, Socialvetenskaplig examen, s. 49—64. CARSTEN WELINDER, Få vi förstärkt »juristmonopol» inom förvaltningen? s. 65—68.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1. E. G. A BJÖRKQUIST, Om medicinalstyrelsens disciplinära verksamhet, s. 1—45. — HILDING EEK, Fastställande av »självkostnadspris» i varuclearingen. En fråga om domstols behörighet, s. 16—28. — P. E. ELSIN, Tillställning å gata. Polismyndighets befogenhet och arrangörens ersättningsskyldighet, s. 29—41. — HÅKAN STRÖMBERG, Äger stad uttaga platsavgift för fasta försäljningskiosker på gatumark, s. 46—51.
    Juristen. Nr 15. JØRGEN TROLLE, Administrativ Frihedsberøvelse, s. 149—167. Nr 17. ALLAN PHILIP, Et aktieretligt restitutionsproblem, s. 185—194.
    Juristnytt. Nr 6. Ur hyresrådets praxis, s. 109—112. Nr 7. E. THOMASSON, Om notariernas utbildning, s. 120—121. — Ur hyresrådets praxis, s. 130—132.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 2. OLE LANDO, Om anvendelse af fremmed ret i forsikringsforhold, s. 107—119. — OVE LUNDBERG, Några synpunkter på de nya allmänna försäkringsvillkoren för lång sjukförsäkring i Sverige, s. 137—150.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 1. E. THOMASSON, Dröjsmålen med brottmålen — ett stort kriminalpolitiskt fel, s. 2—5.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Fasc. 3—4/1954. HILDING EEK, Kollisionsnormens struktur och staternas samarbete inom internationell privaträtt, s. 65—72. — ERIK SIESBY, Om en kvalifikationsteori, s. 73—87. — EDVARD HAMBRO, Teori og virkelighet i folkeretten, s. 88—97.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 1. JACOB MOLLAND, Promillebestemmelsen i motorvognloven, s. 1—7. — EINAR BAKKE, Promillebestemmelsene i motorvognloven, s. 8—19. — JØRGEN SMITH, Større danske straffesager om svig og uredelighed, s. 20—36. — TRYGVE LEIVESTAD, Norske straffedommer 1953, s. 37—45. — FRANZ MARCUS, Vesttysk straffelovgivning 1949—1953, s. 46—58. — IVAR STRAHL, Ett franskt förslag om dagsböter, s. 59—63. — JØRGEN TORNØE, Meddelelser om fængselsvæsenet i Danmark i 1953, s. 69—75.
    Tidskrift for Rettsvitenskap. H. 1. CARL JACOB ARNHOLM, Noen spørsmål fra avtaleretten, s. 1—15. — TORSTEN GIHL, »Rättstillämpning» ännu en gång, s. 16—47. — EDVARD HAMBRO, Folkerettsanvendelse ved norske domstoler, s. 48—56. — EINAR HOLM, Tankar kring en bok (B. C. Carlsson, Rätten. Ett rättsteoretiskt försök), s. 57—75.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 1. GUNNAR BOMGREN, Muntlighet kontra skriftlighet, s. 3—18. — Bo WESTMAN, Om editionsplikt i största allmänhet eller Kodex för mycket sedliga advokater, s. 19—23. — Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s. 28—52.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 13. ALF Ross, Om blodtypebestemmelsers beviskraft, s. 73—88. Nr 15. ERIK STAMPE, Ansvarsforsikrerens regres, s. 89—96. — KNUD ILLUM, Yderligere Bemærkninger om Regres og Ansvarsforsikring, s. 97—99. — ADAM JACOBI, Konkursprivilegiet for skatter, s. 99—103. Nr 17. BENT CHRISTENSEN, Monopolloven, s. 109—126.

C. H.