Ur Svensk författningssamling 1955.
83. Lag 4 mars 1955 ang. ändrad lydelse av 11 § lagen d. 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon.
84. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 116 § lagen då 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal.
85. KF s. d. ang. ändrad lydelse av 12 § förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
86. Lag s. d. i anledning av Sveriges anslutning till de internationella fördragen ang. godsbefordran å järnväg samt ang. befordran å järnväg av resande och resgods.
92. KF 11 mars 1955 om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ lotteriförordningen d. 19 maj 1939 (nr 207).
110. KF 4 mars 1955 om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar.
118. KF 11 mars 1955 om ändring i vapenförordningen d. 10 juni 1949 (nr 340).
119. KF s. d. om ändrad lydelse av 2 § förordningen d. 10 juni 1949 (nr 341) om explosiva varor.
122—124. Lag 31 mars 1955 om ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370) m. fl. skatteförfattningar.
128. KM:ts cirkulär 15 april 1955 till de exekutiva myndigheterna ang. förfarandet vid verkställighet av beslut om överlämnande av barn.
134. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 18 april 1952 (nr 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.
138. Lag s. d. om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunalfullmäktige m. m.
183—184. Lag 31 mars 1955 om bankrörelse samt lag s. d. ang. införande av nämnda lag.
185. Lag. s. d. ang. ändrad lydelse av 28 a § konkurslagen.
188—192. KK 12 maj 1955 om retroaktivt lönetillägg till vissa statsanställda m. fl. för tiden januari—maj 1955 m. fl. löne- och pensionsförfattningar.
193. Lag 6 maj 1955 ang. ändrad lydelse av 5 § lagen d. 5 april 1949 (nr 114) om val av borgmästare och rådman.
195. KK s. d. om ändrad lydelse av 2 och 6 §§ stadgan d. 29 juni 1950 (nr 401) ang. statsdepartementen.

S. R.