NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 349    Utkast till ny konvention om verkställighet av utländsk skiljedom. Sedan Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) på hemställan av Internationella handelskammaren sammankallat en expertkommitté för behandling av frågan om revision av 1927 års Genévekonvention angående verkställighet av utländsk skiljedom, har ett sammanträde med kommittén ägt rum i New York i mars 1955. Åtta stater voro representerade, nämligen Australien, Belgien, Ecuador, Egypten, Indien, Sovjetunionen, Storbritannien och Sverige. Från svensk sida deltog lagbyråchefen Sigurd Dennemark. Vid sammanträdet utarbetades förslag till ny konvention i ämnet, åtföljd av en rapport. Enighet nåddes på många väsentliga punkter, och vid den slutliga voteringen röstade samtliga stater utom Sovjetunionen för förslaget. Anledningen till att Sovjets representant nedlade sin röst var att särskilt vissa slutbestämmelser ansågos icke godtagbara ur politisk synpunkt.
    Yttranden över det nya konventionsförslaget torde komma att inhämtas från FN:s medlemsstater. Det ankommer därefter närmast på Ecosoc att avgöra huruvida förslaget skall hänskjutas till en diplomatisk konferens.

S. D.

 

    Förberedelser till ny Haagkonferens. I syfte att förbereda nästa Haagkonferens i internationell privaträtt, vilken blir den åttonde i ordningen och som avses skola äga rum hösten 1956, har den holländska regeringen tagit ett praktiskt värdefullt initiativ. Den har sammankallat de i konferensen deltagande staterna till kommittésammanträden, vid vilka de ämnen som stå på dagordningen för nästa konferens ingående diskuterats. Sammanträdena, som hållits i Haag i mars 1954 och januari 1955, ha avsett tre ämnen, nämligen reglering av lagkonflikter rörande äganderättens övergång vid internationella köp av lösa saker, gränserna mellan olika staters domsrätt i internationellt köprättsliga tvister samt frågan om tillämplig lag i tvister om underhållsbidrag mellan föräldrar och barn. I samtliga tre ämnen ha konventionsutkast utarbetats. Tryckta rapporter föreligga betr. konventionerna rörande äganderättens övergång och domsrätten; rapportörer ha varit belgaren van Hecke resp. fransmannen Batiffol.
    Sverige har vid dessa sammanträden representerats av prof. H. Nial (äganderättens övergång) och lagbyråchefen S. Dennemark (domsrätt samt underhållsbidrag). Dansk representant har varit prof. O. A. Borum (underhållsbidrag), medan Finland och Norge företrätts av hovrättspresidenten Y. Hakulinen (äganderättens övergång) resp. f. d. høyesterettsdommer E. Alten (domsrätt).

S. D.