Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1954 (ang. 1953 se SvJT 1954 s. 491) har nämnden under 1954 prövat 293 mål beträffande ifrågasatt förvaring, därav 6 beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 163 mål (därav 2 beträffande kvinnor), tillstyrktes men blev icke ådömd i 18 (2) mål, avstyrktes och ådömdes icke i 102 (2) mål samt avstyrktes men blev ådömd i 6 (0) mål. I 4 (0) fall hemställde nämnden om sinnesundersökning. Något mål angående ifrågasatt internering har icke prövats av nämnden under året.
    Under 1954 har på prov utskrivits 250 (3) förvarade och 3 internerade. 1 förvarad har slutligt utskrivits. 65 personer har nyintagits för förvaring, 104 återintagits efter domstols dom och 43 återhämtats efter beslut av nämnden. Ingen har intagits eller återhämtats för internering.
    Vid årets slut var intagna 412 förvarade och 2 internerade.

C. H.

 

    Sinnessjuknämnden. Av sinnessjuknämndens årsberättelse för 1954 (ang. 1953 se SvJT 1954 s. 492) framgår att nämnden handlagt 577 utskrivningsärenden. Av dessa avser 309 N-, PN- och O-fall, i vilka i första hand ankommer på vederbörande lokala utskrivningsnämnd att besluta.
    Med hänsyn till de ändrade förhållanden i fråga om sinnessjuknämndens

 

NOTISER 365uppgifter som inträtt genom att utskrivningsfrågor numera i allmänhet i första hand ankommer på lokala utskrivningsnämnder, där icke sjukvårdsläkaren äger besluta, kommer SvJT icke längre att regelbundet redovisa nämndens verksamhet beträffande utskrivningsärenden.

C. H.