Föreningen Sveriges hovrättsdomare sammanträdde d. 16 april 1955 i Stockholm till årsmöte under ordförandeskap av presidenten Harry Guldberg. Vid förhandlingarna hölls efter inledningsföredrag av lagmannen Einar Holm diskussion över ämnet »Om avfattning av dom». Vidare diskuterades »Metoder för upptagning av muntlig bevisning» med fiskalen Ove Rainer som inledare.
    Till ledamöter av föreningens styrelses valdes: från Svea hovrätt presidenten Guldberg, lagmannen Paul Poss, hovrättsråden Erik Zethelius och Folke Hägglund samt assessorn Johan Gyllensvärd, från Göta hovrätt presidenten Joёl Laurin samt hovrättsråden Nils Brodén och Per Karlberg, från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Sten Walberg, från hovrätten för Västra Sverige presidenten Carl Romberg, lagmannen Orvar Bäcksin och assessorn Gudmund Ernulf, från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Mauritz Wijnbladh och lagmannen Yngve Kristensson.
    Antalet medlemmar vid 1954 års utgång uppgick till 177.

 

    Juristföreningen i Stockholm höll årsmöte d. 28 febr. 1955. Vid årsmötet närvoro ett 100-tal av föreningens medlemmar. Förutom föreningsangelägenheter förekom vid årsmötet föredrag av utrikesministern, excellensen Östen Undén över ämnet »Rätt och politik i internationella förbindelser».
    Föreningens styrelse utgöres av: överståthållaren Johan Hagander, ordf., direktören Gudmund Silfverstolpe, v. ordf., adv. Carl Swartling, sekr. och kassaförv., utrikesrådet Sture Petrén, borgmästaren Gustaf Bång, adv. Helge Lindahl, direktören Einar Nilsson, hovrättsassessorn Anders Lindstedt och bankjuristen Erik Burling. Revisorer äro: advokaterna Bertil Ahrnborg och Sten Lindskog med adv. Tom-Erik Forssner som suppleant.
    Medlemmarnas antal uppgår till 316.

 

    Svenska kriminalistföreningen höll årsmöte d. 22 april 1955 i Stockholm. De övriga nordiska kriminalistföreningarna representerades av prof. Alvar Nelson och universitetslektor Knud Waaben, Danmark, docenten Inkeri Anttila, Finland, och prof. Johs. Andenæs, Norge. Förhandlingsämne var »Rörelsen för socialskydd (défense sociale) — den senaste idériktningen inom straffrätten» med inledningsanförande av prof. Ivar Strahl.
    D. 23 april var föreningens medlemmar inbjudna att på Stockholms högskola åhöra en föreläsning av prof. Marc Ancel, Conseiller à la Cour de Cassation, Paris, angående grundtankarna hos rörelsen för socialskydd.
    Vid årsmötet omvaldes till ordf. i föreningen överdirektören Hardy Göransson och till styrelseledamöter prof. Ivar Agge, justitierådet Nils Beckman, borgmästaren Erik Bendz, riksåklagaren Maths Heuman, hovrättsassessorn Carl Holmberg, chefläkaren Gustav Jonsson, advokaten Hugo Lindberg, statsåklagaren Gustaf Persson, hovrättsassessorn Sten Rudholm, fångvårdsdir. Gunnar Rudstedt och prof. Strahl. Inom styrelsen har Beckman utsetts till v. ordf. och Holmberg till sekr. och kassaförv.