366 NOTISER    Harry Axelson lohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1954 till 45 765:94. Därav voro 13 350 kr. placerade i statsobligationer och 31 051 kr. i aktier samt innestodo 1 364:94 i bank. Nettoavkastningen under året utgjorde 1 663:82.
    Från fonden ha under 1954 resebidrag utgått till hovrättsassessorn Sten Rudholm med 500 kr. för straff- och processrättsliga studier i Skottland i samband med deltagande i en av International Law Association anordnad konferens i Edinburgh, hovrättsassessorn Bengt Hult med 1 000 kr. för straff och processrättsliga studier i England och hovrättsassessorn Carl Holmberg med 850 kr. för deltagande i en av Association Internationale des Juges des Enfants anordnad konferens i Bryssel.
    För ansökningar om bidrag från fonden gäller icke någon viss ansökningstid. Ansökan ställes till fondens direktion, adress Lagberedningen, Stora Nygatan 2 A, Sthm.

T. N.

 

    Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1955. Av därvid föreliggande revisionsberättelse framgår, att fondens nettoavkastning under 1954 utgjort 7 089:60 och att tillgångarna, som vid 1953 års slut uppgingo till 180 753:56 (se SvJT 1954 s. 286), vid utgången av 1954 stigit till 184 843:16. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 54 970 kr., aktiers konto 65 290:50, utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000 kr., checkräknings konto 3 577:66 och räntors konto 1 005 kr. Tillgångarna fördela sig med 135 535:19 på grundfonden och 49 307:97 på dispositionsfonden. Av dispositionsfondens medel äro 31 000 kr. reserverade för anordnande av den tionde nordiska juriststämman, vilken skall hållas i Lund under juni 1955.
    Revisionen av 1954 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.

T. N.

 

    Birger Ekebergs fond. Under år 1954 har till fonden i räntor och aktieutdelningar influtit 1 646:31. Fondens utgifter ha varit forskningsanslag med 600 kr. till universitetslektor Knud Waaben, Köpenhamn, och omkostnader med 41:45. Fondens kapitalbehållning d. 31 dec. 1954 utgjorde 37 929:54.

 

    Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökningar om anslag från stiftelsen, avseende 1955 års utdelning, böra ingivas före d. 1 okt. 1955.

 

    Carl Fredrik Hjalmar Hygrell avled d. 26 febr. 1955. Han var född i Veddinge, Hallands 1., d. 31 dec. 1877 samt avlade mogenhetsex. i Göteborg 1896 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1902. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göteborgs rådhusrätt, där han blev assessor 1917. Han avgick med pension 1948.

 

    Göran Undén avled d. 2 mars 1955. Han var född i Karlstad d. 12 sept. 1884 och avlade jur.utr.kand.ex. i Lund 1906. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring såsom bitr. jurist hos advokatfirmorna J. Lodén samt Staaff & Lidforss i Stockholm blev han 1911 bitr. ombudsman vid Svenska Handels-

 

DÖDSFALL 367bankens huvudkontor i Stockholm och 1921 förste ombudsman samt chef för bankens ombudsmannaavdelning. Sistnämnda befattning innehade han till år 1945, då han avgick med pension. År 1933 utnämdes ha till bitr. dir. och 1942 till direktör i banken.