368    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    6 april 1955 entledigat häradshövdingen Olof Riben från honom meddelat uppdrag att utreda frågan om principerna för vattenrättsingenjörernas rekrytering;
    12 april 1955 förordnat hovrättsassessorn Sven Petterson till sekr. i utredningen av frågan om pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning;
    s. d. förordnat hovrättsassessorn Göran Borggård till bitr. sekr. i utredningen om administrativa frihetsberövanden;
    20 april 1955 tillkallat biskopen John Cullberg, skolchefen Ansgar Eeg Olofsson, fil. mag. Olle Engström, led. av riksdagens II kamm., fru Nancy Eriksson och professorn Sven Kjöllerström att såsom sakkunniga biträda i utredningen av frågan om en omarbetning av jordfästningslagen;
    29 april 1955 förordnat justitierådet Hugo Digman att, förutom tidigare meddelat uppdrag såsom sekr. i utredningen om anonymitetsskydd, tillika vara led. av samma utredning;
    30 april 1955, sedan byråchefen för lagärenden i just.dep. Otto Petrén förordnats att 1 maj—30 juni 1955 uppehålla exp.chefsämbetet i handelsdep., förordnat e. o. ass. i Svea hovrätt Sten Rudholm att under nämnda tid uppehålla Petréns lagbyråchefsämbete;

 

    Försäkringsrådet. K. M:t har 6 maj 1955 utnämnt chefen för rättsavdelningen i socialdepartementet, hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Yngve Samuelsson att fr. o. m. 1 aug. 1955 med generaldirektörs namn vara ordf. och chef för försäkringsrådet.

 

    Hovrätterna. K. M :t har
    22 april 1955 utnämnt revisionssekreteraren Stig Löwenhielm till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 maj 1955;
    6 maj 1955 utnämnt vattenrättsdomaren i Mellanbygdens vattendomstol Nils Viklund till lagman i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juli 1955.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 6 maj 1955 utnämnt tingsdomaren i Hallands södra domsaga Frey Björlingson till häradshövding i Njudungs domsaga fr. o. m. 1 juli 1955.

 

    Råd husrätterna. K. M:t har
    22 april 1955 beviljat borgmästaren i Västervik Folke Holmberg avsked med utg. av maj 1955;
    29 april 1955 beviljat rådmannen i Stockholm Gösta Rising avsked med utg. av april 1955;
    s. d. till civilassessor resp. brottmålsassessor vid rådhusrätten i Gävle fr. o. m. 15 maj 1955 utnämnt e. hovrättsfiskalerna Sven Bjurek och Göran von Post.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    3 maj 1955 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Carl-Fredrik Mac Key till stadsfiskal i Skövde;
    s. d. utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Lennart Appelberg till bitr. stadsfiskal i Karlskrona.

 

Trycklov 31/5 1955