MAX RHEINSTEIN. The law of decedents' estates. Intestacy, wills, probate and administration. Text, cases and other materials. Second ed. Indianapolis 1955. The Bobbs-Merril Comp. XV + 875 s. + appendix 83 s.

 

    Professorn i »Comparative Law» vid universitetet i Chicago, MAX RHEINSTEINhar vid ett par tillfällen gästat de svenska universiteten och Stockholms högskola samt därvid hållit föreläsningar och seminarier om amerikanska metoder att resonera i juridiska frågor (jfr SvJT 1951 s. 797 och 1953 s. 446). Vad Rheinstein haft att säga har varit av särskilt intresse för oss därför att han, när han kom till Amerika, redan ägde grundlig kännedom om den kontinentala rätten i Europa och därför kunde förstå vilka sidor av det anglo-amerikanska rättssystemet som för jurister i andra länder måste framstå såsom egenartade och svårtillgängliga. På liknande grunder kan även Rheinsteins arbete om amerikansk successionsrätt, vilket nu utkommit i sin andra upplaga, särskilt rekommenderas för europeiska jurister, som vilja lära känna amerikansk rätt. Lagen i staten Illinois är som bilaga fogad vid boken, men i bokens särskilda avsnitt redovisas huvuddragen i alla delstaternas lagstiftningar. Största utrymmet upptages emellertid av rättsfallsreferat. Dessa äro så utförliga att studenterna icke behöva gå till prejudikatsamlingarna utan endast läsa läroboken, vilken också ger lärarna anvisningar på lämpliga frågor att framställa i samband med genomgång av rättsfallen. Tillgången på prejudikat är i Amerika så överflödande riklig att en professor bara behöver välja för att kunna illustrera varje rättssats med lämpliga skolexempel. Här må blott nämnas ett fall rörande ett testamente, enligt vilket en legatarie skulle erhålla »mitt tillgodohavande i nämnda bank». Någon bank fanns emellertid icke nämnd i testamentet, och testatrix hade tillgodohavanden i åtskilliga banker. Denna lucka i testamentet kunde fyllas genom företeende av ett äldre, upphävt testamente, vari bestämmelsen om legatet förekom i samma lydelse men en bank fanns nämnd i en annan sedermera struken bestämmelse. Dylika rättsfall kunna vara av intresse även för svenska jurister, eftersom grundprinciperna i fråga om testamentes tolkning äro desamma. Boken ger för övrigt en mycket instruktiv bild av hur den juridiska undervisningen bedrives i Amerika.

N. B.