LITTERATURNOTISER 415HANS-JÜRGEN ABRAHAM. Der Luftbeförderungsvertrag unter Zugrundelegung des Warschauer Abkommens, des deutschen Luftverkehrsgesetzes und der Beförderungsbedingungen der International Air Transport Association (IATA). Stuttgart 1955. Ferdinand Enke Verlag. 80 s. DM 5,00.

 

    Förf. är professor vid Hamburgs universitet och har gjort sig internationellt känd i sjörättskretsar såsom upphovsman till den givande studien Das Schiffshypothek im deutschen und ausländischen Recht (1950). En bidragande orsak till att han intresserat sig även för luftprivaträtten har varit det förestående återupplivandet av den kommersiella tyska linjetrafiken. Den behändiga lilla skrift, vars titel läses här ovan, återger i något utvidgad form ett par i Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht 117 (1954/55) publicerade artiklar (jfr hans översikter över internationell rättspraxis på hithörande område i Zeitschrift für Luftrecht 1953, 1954 och 1955).
    Framställningen ger en värdefull orientering rörande problemen samt en ganska fyllig redovisning av litteratur och domstolsavgöranden men kan naturligen icke rymma någon djupare analys. Någon gång synes förf. knappast ha gjort de speciella lufträttsliga förhållandena full rättvisa. Sålunda är visserligen den (s. 49) anförda parallellen mellan redarens och luftfraktförarens möjlighet att befria sig från ansvar för nautiska (tekniska) fel ur lagstiftningshistorisk synpunkt alldeles riktig men bör nog kompletteras med uppgiften, att regeln i lufträtten — i motsats till vad fallet är i sjörätten — aldrig kommit att få någon som helst praktisk betydelse och ej heller återfinnes i de av flygbolagen vanligen tillämpade befordringsvillkoren.

K. G.

 

Internationale Rechtsprechung zum Genfer einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht. Herausg. v. ERNST v. CAEMMERER. Bearb. v. MALTE VON BARGEN unter Mitarbeit v. GÜNTHER SPÄTH. Berlin o. Tübingen 1954. de Gruyter o. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 528 s. DM 51,00, Lw 55,00. — Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht. Herausg. v. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.

 

    Förevarande publikation vill ge en översikt över de viktigaste nyare domstolsavgörandena på växel- och checkrättens område inom Tyskland, Österrike, Frankrike, Nederländerna, Italien, Portugal, Schweiz, Sverige, Danmark och Norge. Referaten äro ordnade kommentarvis, alltså införda under respektive på Genèvekonventioner grundade växel- och checkrättsliga lagbud. Särskilt ofta redovisas franska och italienska rättsfall. Antalet omnämnda svenska rättsfall är icke synnerligen stort. Domstolarnas motivering är, vad dessa beträffar, ibland omskriven på ett betänkligt sätt. Så beträffande NJA 1949 s. 670 (s. 325).

Hj. Kgn

 

Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Früher herausg. v. Mitgliedern d. Reichsgerichts. Bd III: 2, bearb. v. REINHOLD FREIHERR VON GODIN. 2 uppl. Berlin 1954. de Gruyter. DM 13,50.

 

    I förevarande häfte å omkring 150 stora tättryckta sidor behandlas åtskilliga rättsinstitut, bl. a. handelsrättslig borgen av olika slag, garantiavtal, löpande räkning, kontokurant. Även åt sådana frågor som verkan av råd, rekommendation och upplysningar i samband med avtal eller affärsförbindelse ägnas ingående uppmärksamhet.

Hj. Kgn