Långsamheten i straffrättskipningen. Justitieministern har d. 12 maj 1955 tillkallat byrådirektören Sverker Groth för att verkställa en statistisk undersökning rörande den tid som genomsnittligt åtgår för utredning och handläggning av vissa brottmål.
    Det är, framhåller justitieministern, angeläget att man med uppmärksamhet följer utvecklingen på detta område så att det blir möjligt för statsmakterna att i tid besluta sådana organisatoriska åtgärder som kan visa sig påkallade för att främja ett snabbare förfarande, t. ex. förstärkning av polis-, åklagare- eller domstolsorganisationen, förenklingar i förfarandet, översyn av arbetsordningarna m. m. För att få ett underlag för bedömande i vad mån sådana åtgärder erfordras, är det nödvändigt att veta, hur lång tid som för närvarande brukar åtgå beträffande vissa slag av ofta förekommande brottmål från det att den straffbelagda gärningen anmäles till polisen eller eljest blir känd för denna och till dess att dom i målet meddelas. En undersökning härav bör därför göras. Den närmare planläggningen bör utformas i samråd med 1951 års rättegångskommitté och riksåklagarämbetet.

S. R.