FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 441    Ur Svensk författningssamling 1955.

 

226. Lag 12 maj 1955 om ändring i 11 kap. vattenlagen.
227. Lag s. d. om inskrivning av rätt till luftfartyg.
228. Lag s. d. om registrering av luftfartyg samt om bärgning av sådant fartyg m. m.
229. Lag s. d. i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg.
230—244. Följdförfattningar till lagar nr 227—229.
245. Lag 20 maj 1955 om ändrad lydelse av 32 § 2 mom. och anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370).
249. KK s. d. om ändring i kung. d. 1 okt. 1943 (nr 740) ang. bestridande av kostnader för övervakning av villkorligt dömda.
250. KK s. d. om ändring i kung. d. 17 nov. 1944 (nr 757) ang. bestridande av kostnader för tillsyn över villkorligt frigivna.
251. KK s. d. om ändring i kung. d. 29 juni 1950 (nr 426) ang. bestridande av kostnader för tillsyn över dem, som utskrivits på prov från anstalt för verkställighet av ungdomsfängelse, förvaring eller internering, m. m.
252. KK s. d. ang. dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente till vissa ledamöter av övervakningsnämnd.
253. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 9 § lagen d. 17 okt. 1900 (nr 82 s. 1)
om straffregister.
255. Lag 27 maj 1955 om ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370).
258. KK s. d. om ändring i livsmedelsstadgan d. 21 dec. 1951 (nr 824).
261. Lag 20 maj 1955 om avstängning av domare.
262. KK s. d. ang. löneavdrag som må komma i fråga vid tillämpning av 8 § lagen d. 20 maj 1955 om avstängning av domare.
263. KK s. d. om ändring i domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
264. Lag 3 juni 1955 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 30 maj 1952 (nr 317) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.
265. Lag 27 maj 1955 om folkomröstning ang. högertrafik.
266. Lag 12 maj 1955 ang. ändrad lydelse av 5 § 1 mom. och 8 § lagen d. 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket.
268. KK 27 maj 1955 om ändrad lydelse av 3 § kung. d. 22 maj 1953 (nr 319) med bestämmelser i fråga om skydd för vissa främmande patent, mönster och varumärken.
272. Lag 3 juni 1955 om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvslag).
273. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 och 4 §§ lagen d. 22 dec. 1943 (nr 884) om arrendators förköpsrätt.
288. Lag s. d. om ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
298. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o), 10: o), 14:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
300. KF s. d. ang. ändrad lydelse av 10 § 2 mom. förordningen d. 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt.
301. KF s. d. med bestämmelser om beräkning av den preliminära skatten vissa år för aktiebolag m. fl.
312. Lag s. d. om ändrad lydelse av 4 kap. 14 § vattenlagen.
313. KF s. d. om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
314. Lag s. d. om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
315. Lag s. d. om ändring i 8 kap. vattenlagen.
316. Lag s. d. om ändring i byggnadslagen d. 30 juni 1947 (nr 385).
351. KF s. d. om ändring i förordningen d. 19 nov. 1941 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
353. KK s. d. om ändring i förordningen d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
356—360. KF 27 maj 1955 om ändring i taxeringsförordningen d. 28 sept. 1928 (nr 379) samt följdförfattningar.
361. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 17 § lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (nr 366).

S. R.