Utländska gästföreläsare. Under läsåret 1954/55 ha landets juridiska fakulteter haft följande utländska gästföreläsare.
    I Sthm ledde prof. vid University of California Albert A. Ehrenzweig d. 20 sept. 1954 ett seminarium över »Tort and Insurance».
    I Lund höll prof. i Wien Karl Wührer d. 17 och 18 nov. 1954 föreläsningar över ämnena »Tacitus' Germania och de svenska landskapslagarna» och »I vad mån kan man rekonstruera en samgermansk rätt?» samt ett seminarium över »Den kristna sockenindelningen och de germanska indelningsenheterna».
    Prof. vid Indiana University Jerome Hall besökte Sverige under tiden d 22—d. 26 nov. 1954 och föreläste därunder i Lund, Uppsala och Sthm över ämnet »Three Phases of the Study of Criminal Law — Form, Value, Fact» samt ledde i Lund och Sthm seminarier över »Recent American Tendencies in Legal Philosophy».

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 445    Prof. vid Kölns universitet Bernhard Rehfelt föreläste i Lund d. 30 mars 1955 och i Sthm d. 4 april över »Rätt, rit och magi», varjämte han i Lund ledde ett colloquium i anslutning till föreläsningen. I Uppsala föreläste prof. Rehfelt d. 1 april över »Rätt och rit», varefter han s. d. höll inledningsanförandet vid ett seminarium över »Rättsbegrepp och magi».
    Prof. vid universitetet i Milano Roberto Ago föreläste d. 21 april 1955 i Sthm över »International Law and Positive Law».
    I Sthm och Uppsala föreläste led. av Frankrikes högsta domstol (la Cour de cassation) Marc Ancel d. 23 resp. d. 25 april 1955 om »Les positions fondamentales du mouvement de défense sociale».
    Sir Thomas Taylor, rektor för Aberdeens universitet, höll slutligen d. 6 maj 1955 i Sthm en föreläsning över »The Scottish Legal System».

H. T.