Algot Bagge 80 år.
    F. d. justitierådet Algot Bagges hedersamma domarkarriär skiljer sig föga från det för en framstående jurist här i landet normala. Märkligare äro de insatser han vid sidan av och inte minst efter sin domarverksamhet gjort på den internationella rättens område. Nästan från början synes ledmotivet för detta hans arbete ha blivit idéen att internationella köpavtal såsom instrument för den internationella handeln med dess för världsekonomien och världsfreden vitala funktioner borde få säkrare rättsliga grundvalar genom unifiering av rättsreglerna, där sådan är möjlig, och eljest genom internationellt privaträttsliga konventioner. Men till de internationellt köprättsliga problemen anknyta sig många andra: allmänt avtalsrättsliga spörsmål, frågor rörande fullmakt och kommission, vidare bl. a. om transport och spedition, om jurisdiktion och skiljedom i internationella köprättstvister. I det omfattande och vittsyftande arbete som på dessa områden kommit till stånd har Algot Bagge tagit en mycket verksam del. Utrustad med grundliga språkkunskaper, en numera utomordentligt rik erfarenhet av internationellt konferensarbete, enastående arbetsförmåga och osviklig trohet mot uppgiften har »Judge Bagge» vunnit stort anseende i internationella jurist- och köpmannakretsar och en framskjuten ställning i en rad av organisationer, som syssla med hithörande frågor, såsom International Law Association, Rominstitutet för privaträttens unifiering, Haagkonferenserna för internationell privaträtt, Comité Maritime International, Internationella handelskammaren. Säkerligen med rätta tillskriver man honom en stor del av förtjänsten att arbetet trots alla motigheter av politisk och annan art kunnat hållas i gång och så småningom föras framåt.
    På grund av sitt internationella renommé har Algot Bagge även i stor utsträckning blivit anlitad för avgörande av internationella tvister. Han har sålunda varit president i engelsk-tyska skiljedomstolen 1925—1926, under

 

446 ALGOT BAGGE 80 ÅRlång tid president i Internationella handelskammarens skiljedomstol och i övrigt fungerat som skiljedomare i många tvister på olika håll i världen.
    Han har även funnit tid att publicera ett antal skrifter i internationellrättsliga frågor samt att hålla en serie föreläsningar vid Academie de droit international i Haag.
    Ett bevis på utländsk uppskattning av hans gärning är att han 1947 kreerades till juris doktor honoris causa vid Paris universitet — ett par år efter det samma värdighet förlänats honom i Uppsala.
    Ännu vid fullbordandet av sitt åttonde decennium står Algot Bagge mitt uppe i sin verksamhet. Är han inte utrikes på någon konferens, förmärka hans vänner nogsamt av de icke särskilt korta telefonsamtalen att han är i full färd att bereda nästa internationella konferens eller uppdrag. Imponerade medarbetare och vänner från när och fjärran hylla honom på åttioårsdagen d. 19 juli.

Håkan Nial