Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har under år 1954 beslutat utdela anslag å tillhopa 41 000 kr. Stiftelsens kapitalbehållning uppgick d. 31 dec. 1954 till 1 006 949:48.

S. R.

 

    Nytt justitieråd. K. M:t har 3 juni 1955 till justitieråd fr. o. m. 25 juli 1955 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Torkel Nordström.
    Justitierådet Nordström är född i Halmstad 12 mars1910, blev student där 1928 och jur. kand. i Lund 1934. Efter tingstjänstgöring i Hallands södra domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1946 och hovrättsråd 1953. Åren 1945—1948 tjänstgjorde han å socialdepartementets rättsavdelning och hade 1948—1950 lagstiftningsuppdrag inom justitiedepartementet. Sedan 1951 har han varit ledamot i lagberedningen. Från trycket har han utgivit »Lagen om svenskt medborgarskap» (tillsammans med Martin Wahlbäck, 1952) och »Lagen om avbetalningsköp» (tillsammans med Rudolf Eklund, 1953).

 

    Nya professorer. Till professor i statsrätt och förvaltningsrätt vid Stockholms högskola har högskolans styrelse 20 maj 1955 utnämnt docenten vid högskolan Ole Westerberg. K. M:t har 17 juni 1955 fastställt beslutet att gälla från 1 juli samma år.
    Prof. Westerberg är född 1918 i Göteborg. Han avlade jur. kand. ex. i Sthm 1940, disputerade för juris doktorsgrad där 1945 på avhandlingen »Om administrativ besvärsrätt» och förordnades samma år till docent vid högskolan. Han har bl. a. tjänstgjort i socialdepartementets regeringsrättsbyrå 1946—47. Den nu ifrågavarande professuren har han upprätthållitunder längre tider sedan 1948. Förutom doktorsavhandlingen märkas bland hans tryckta skrifter »Om rättskraft i förvaltningsrätten» (1951), »RF § 84 Grundlagarna skola efter deras ordalydelse i varje särskilt fall tillämpas» (1953) samt uppsatser och recensioner särskilt i FT.

 

PERSONALNOTISER 447    K. M:t har 17 juni 1955 till professor i rättshistoriaLunds universitet fr. o. m. 1 juli 1955 utnämnt docenten vid Stockholms högskola, jur. lic. och fil. dr Gerhard Hafström.
    Prof. Hafström är född i Sthm 27 mars 1904 och blev student där 1922. Han blev vid Sthms högskola fil. kand. 1925, jur. kand. 1929, fil. lic. 1938 och jur. lic. 1951. Han disputerade 1949 för fil. doktorsgrad på avhandlingen Ledung och marklandsindclning, och förordnades därefter som docent i historia vid högskolan. Han har uppehållit professorsämbetet i rättshistoria vid Lunds universitet sedan 1952. — 1930—32 var han ordf. i Sthms högskolas studentkår och tjänstgjorde åren 1935—39 som sekr. vid Sthms högskola. Sedan 1936 är han sekr. i Svenska kommittén för nordiskt akademiskt samarbete och sedan 1944 i Sthms högskolors rektorskonvent. Han är red. och ansvarig utgivare av Svensk tidskrift.
    Prof. Hafström har i sin forskning särskilt uppmärksammat frågor inom äldre nordisk rättshistoria. Förutom gradualavhandlingen må här nämnas följande undersökningar, nämligen Riksgränsen mellan Södra Möre och Blekinge, Äldre Västgötalagens »Landamæri»; Land och lag; Sockenindelningens ursprung, Sockenindelningen i Uppland; Hamarskipt, Tomt är tegs moder, Skafthållning; Vängåvan, Vängåva jämte mansbot för dråp. Bland hans historiska undersökningar märkas Nils Dacke före Dackefejden, Justitiekanslern och Fersenska mordet samt Presidenten Ryti och Ribbentrop-pakten. Han har vidare skrivit ett flertal uppsatser om nordiskt akademiskt samarbete.