Justitiedepartementet. K. Mt har
    17 juni 1955 förordnat borgmästaren i Umeå Arne Fallenius att fr. o. m. 1 juli 1955 vara e. o. byråchef i justitiedepartementet;
    s. d. förordnat byråchefen i statens utlänningskommission Gustaf Lindencrona och jur. kand. Olof Palme att fr. o. m. 1 juli 1955 vara, Lindencrona byråchef för lagärenden och Palme förste sekreterare, båda i justitiedepartementet med tjänstgöring i statsrådsberedningen.
    Dep.chefen har
    7 maj 1955, med motsvarande entledigande för v. verkst. direktören Teodor Askelöf, förordnat direktören Harry Molén att såsom sakkunnig deltaga i överläggningar med kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar;
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten Sten von Otter till sakkunnig i utredningen av frågan om en omarbetning av jordfästningslagen;
    s. d. förordnat direktören John Lönnberg att såsom expert biträda fångvårdsbyggnadsutredningen;
    s. d. förordnat skyddsassistenten Ragnar Persson till sekr. åt den sakkunnige för undersökning av skyddsföreningarnas uppgifter och ekonomiska förhållanden;
    12 maj 1955 förordnat byrådirektören Sverker Groth att såsom sakkunnig verkställa en statistisk undersökning rörande den tid som åtgår för utredning och handläggning av vissa brottmål (se ovan s. 440);
    27 maj 1955 förordnat kanslidirektören Sten Waller att såsom sakkunnig verkställa en teknisk översyn av bestämmelserna rörande allmänna val.

 

    Utrikesdepartementet. Sedan utrikesministern Östen Undéns och riksmarskalken Birger Ekebergs uppdrag såsom ledamöter av permanenta skiljedomstolen i Haag utgått, har K. M:t 6 maj 1955 till ledamöter av nämnda domstol för en tid av sex år utsett prof. Torsten Gihl och utrikesrådet Sture Petrén.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 27 maj 1955 förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Engström till chef för rättsavd. i soc.dep. fr. o. m. 1 aug. 1955.