C. G. BJÖRLING & Å. MALMSTRÖM. Civilrätt. Lärobok för nybörjare. Gleerup. 13 uppl. Lund 1953. — 14. uppl. Lund 1954. Kr. 12,00.
    Sedan någon ny upplaga av förevarande standardverk senast anmäldes i dessa spalter (SvJT 1951 s. 138) har två nya upplagor utsänts. Inbördes är de så gott som helt överensstämmande — den viktigaste skillnaden är den senaste editionens nya och typografiskt lyckade omslag. Däremot betecknar de båda upplagorna tillsammans i jämförelse med tidigare bearbetningar

 

496 LITTERATURNOTISERytterligare ett steg på väg mot en fullständig omläggning av den ursprungliga systematiken. Särskild hänsyn har tagits till den roll, som numera vid undervisningen tillmätes distinktionen mellan fast och lös egendom.
    Prof. MALMSTRÖM har under sin fortgående bearbetning av Björlings text helt nyskrivit allt större partier och därigenom anpassat arbetet efter nutida krav på ett sätt, som vunnit hög uppskattning. Ursprungstexten är naturligtvis i åtskilliga avseenden präglad av att ha tillkommit under helt andra samhällsförhållanden, och man får därför hoppas att bearbetningen snart skall föras ett betydligt stycke vidare. I detta sammanhang må det vara tilllåtet att framställa några önskemål för kommande upplagor. Det vore värdefullt, om i framställningen rörande avtalsrätten kunde inrymmas även en redogörelse för den utveckling på sagda område som icke avspeglas i avtalslagen, särskilt de praktiskt viktiga normavtalen och därmed sammanhängande problem. Bland de särskilda avtalstyperna förefaller t. ex. ett avtal av sådan betydande frekvens i det dagliga livet som fraktavtalet vara väl värt åtminstone lika stort eller helst något större utrymme än exempelvis saklån. Ur pedagogisk synpunkt vore det kanske ändamålsenligt att få ännu starkare markerat vad som utgör de speciellt sakrättsliga frågeställningarna och likaså den skiftande utformningen av det sakrättsliga skyddet. Utrymme för sådana och liknande justeringar skulle möjligen stå att vinna genom en i och för sig motiverad ytterligare nedskärning av familjerätten, som fortfarande fyller omkring en tredjedel av arbetet.
    Vid läsningen imponeras man av vilket stort antal fakta som sammanträngts på det starkt begränsade utrymmet. Men häri ligger väl också på ett sätt en viss svaghet. Mångfalden av nyttiga upplysningar har i någon mån fått köpas på bekostnad av klargörande principdiskussioner och överväganden rörande rättsreglernas funktion i samhället. Måhända finns det vid sidan av denna lärobok plats även för en orientering om vissa huvudlinjer i den svenska rättsordningen, varvid man skulle inrikta sig icke så mycket på att ge alla byggstenar av fakta, varmed den studerande säkerligen måste utrusta sig för att kunna tränga djupare in i stoffet, som fastmera på att ge något av vår rättsordnings »atmosfär» och »miljö».

K. G.