TORE STRÖMBERG. Egendomsbrotten i huvuddrag. Lund 1955. Gleerup. 120 s. Kr. 6,00.

 

    Docenten TORE STRÖMBERG, som upprätthållit straffrättsundervisningen i Lund under en avsevärd del av den tid prof. Ragnar Bergendal varit rektor, har utgivit en liten bok om förmögenhetsbrotten (egendomsbrotten). Boken innehåller beskrivningar på stöld, bedrägeri, förskingring och andra hithörande brott jämte lagtexten till strafflagens 20—24 kap. med angivande jämväl av vilka ändringar däri som ifrågasättas i straffrättskommitténs förslag till brottsbalk. Det hela avslutas med ett sakregister.
    Brottsbeskrivningarna, vilka till stor del tidigare ingått som artiklar i Affärsjuridisk Handbok, äro i första hand avsedda för lekmän. Författaren lyckas på ett fyndigt sätt, ofta genom användande av exempel, få fram de typiska dragen hos de särskilda brotten. Tveksamt är däremot om boken kan rekommenderas åt sådana affärsmän som vilja veta »de ungefärliga gränserna mellan kriminellt och icke kriminellt i egendomsförhållanden». De som äro tveksamma om var gränsen går göra nog klokt i att hålla sig

 

LITTERATURNOTISER 497på ganska långt avstånd från de beskrivna typiskt brottsliga förfarandena. Det ligger nämligen i sakens natur, såsom ock i företalet påpekas, att en framställning av detta begränsade omfång varken kan vara helt uttömmande eller i alla avseenden exakt.
    Framställningen har påtagliga pedagogiska förtjänster och lämpar sig alltså för användning i den juridiska undervisningen, men den ligger närmast på den propedeutiska kursens plan.

N. B.