Dansk Kriminalistforening höll årsmöte i Köpenhamn d. 26 nov. 1954. Vid mötet behandlades ämnet »Den mandlige prostitution» med inledningsanförande av politiinspektør Jens Jersild. Från Den Norske Kriminalistforening deltog prof. Ørnulv Ødegård och från Svenska kriminalistföreningen docenten Bo Gerle och kanslidirektören Sten Waller.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Stephan Hurwitz, ordf., landsretssagfører Jon Palle Buhl, kassaförv. och sekr., overretssagførerne K. AnkerJensen och F. Dragsted, fængselsinspektør Cai Jensen, landsdommer F. Lucas, direktør Louis le Maire, rigsadvokat H. Olafsson, landsdommer Theodor Petersen, overlæge Georg K. Stürup, direktør H. Tetens och højesteretsdommer Jørgen Trolle.

 

    Finlands högsta förvaltningsdomstol. Avsked har beviljats förvaltningsrådet Ossian Hellman, som uppnått stadgad avgångsålder, samt förvaltningsråden Tauno Suontausta och Reino Kuuskoski, vilka tillträtt andra tjänster.
    Till förvaltningsråd har d. 11 dec. 1953 utnämnts äldre justitiekanslerssekr. Erkki Hämäläinen, d. 29 okt. 1954 äldre förvaltningssekr. Ilmari Helomaa och d. 18 mars 1955 äldre förvaltningssekr. Jalo Väinö Tuovinen.

B. P—n

 

    Helsingfors universitet. Till adjunkter (bitr. prof.) i civilrätt har utnämnts docenterna Matti Ylöstalo och Otto Brusiin (Se om dem SvJT 1954 s. 615 och 1949 s. 628).

B. P—n

 

    Kriminalistföreningen i Finland höll årsmöte d. 1 april 1955. Förhandlingsämne vid mötet var »Tuktens betydelse för individens uppfostran till en samhällsduglig medborgare» med inledningsanförande av överläraren Rafael Holmström. Svenska kriminalistföreningen representerades av fängelsedirektören Enar Lundborg.
    Föreningens styrelse består av prof. Brynolf Honkasalo, ordf., prof. Bruno A. Salmiala, v. ordf., docenten Mikael Livson, sekr., socialrådet Paavo Mustala, skattm., docenten Inkeri Anttila, äldre justitierådmannen Bror Clas Carlson,

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 517lagstiftningsrådet Reino Ellilä, fil. mag. Kaarlo Helasvuo, med. lic. Reino Huttunen, prof. Martti Kaila, överpolischefen Urho Kiukas, pastor Kauko Lampi, vicehäradshövding Arvi Salonen, prof. Niilo Salovaara, överdirektören Valentin Soine, regeringsrådet Aarne Tarasti, justitiesekreteraren Päivikki Tulenheimo-Sohlberg och polisrådet Kosti Vasa.