518 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde pr. 1. januar 1955 302 medlemmer hvorav 43 selskapsmedlemmer. I löpet av 1954 hadde foreningen tre möter. På ett av disse innledet direktör H. J. Darre Hirsch til diskusjon om »Spörsmålet om konvensjon om blindpassasjerer» og direktör Annar Poulsson til diskusjon om »Spörsmålet om konvensjon om passasjeransvaret». På de andre mötene ble holdt foredrag av dispasjör Kaj Pineus, Göteborg, (»Substituted expenses, allmän princip eller specialitet») og höysterettsadvokat Olaf Dahll (»Om kjöpekontrakten for skip»). Foreningen var representert under Hovedforeningens konferanse i Brighton 20.—25. september 1954.
    »Arkiv for Sjörett» utkom i löpet av 1954 av Bind 1, hefte 7, og Bind 2, hefte 1, stadig under redaksjon av professor Brækhus. Foreningens medlemmer fikk, foruten det nevnte tidsskrift, også tilsendt særtrykk av Handelshögskolans i Göteborg Skriftserie nr. 2/1953: »Rederens husbondsansvar» av professor Brækhus. Foreningens formann var i 1954 höyesterettsdommer Alten. Sekretær var höyesterettsadvokat Per Gram, Oslo.

J. T. B

 

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1954 fire möter hvor det bl. a. ble holdt foredrag av höyesterettsadvokat Jonas Myhre (»Prosessomkostninger»), overrettssakförer Trygve Lange-Nielsen (»Frontlinjer i fransk erstatningsrett») og höyesterettsadvokat Georg Lous (»Jernbanens erstatningsansvar»), Pr. 15. jan. 1955 hadde foreningen 842 medlemmer, hvorav 72 selskaper og institusjoner. Styret var i 1954 det samme som tidligere. Formann var direktör, höyesterettsadvokat Dagfinn Dahl. Sekretær var höyesterettsadvokat Trygve Edler Christensen, Oslo.

J. T. B.

 

    Den Norske Dommerforening holdt ordinært årsmöte i Oslo 21. august 1954. Höyesterettsdommer Terje Wold holdt foredrag om »Rettspleie og forvaltning». Man dröftet videre spörsmålet om tilslutning til »Unione internazionale dei magistrati». Foreningens styre inntok det standpunkt at man burde innta en avventende holdning, og styrets standpunkt fikk foreningens enstemmige tilslutning. Formann var i 1954 höyesterettsdommer Marius Nygaard. Sekretær var inntil hösten nevnte år lagdommer Tessem. Senere fungerte under hans sykdomsforfall og etter hans fratredelse (1.12. 1954) byrettsdommer Bretteville som foreningens sekretær.

J. T. B.

 

    Den Norske Sakførerforening hadde 14. juni 1954 hovedstyremöte og samme og fölgende dag representantskapsmöte i Oslo. Foreningens formann var fortsatt höyesterettsadvokat Einar Grette. Fast ansatt sekretær var i 1954 som tidligere höyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. I april 1954 arrangerte hovedstyret en serie forlesninger for alle kretsers medlemmer. Bland temnene var: »Oversikt over området for den gjeldende prislovgivning og dens hovedprinsipper», »Den nye prislov i relasjon til trustloven», »Forsvaret i prissaker», »Den skattemessige formue», »Den skattemessige inntekt», »Beskattning av salgsgevinster», »Skattespörsmål vedrörende arv og arveforskudd», »Den personlige skatteplikt og skattestedet», »Etterligning», »Beskatning av aksjeselskaper og aksjonærer», »De nye regler for jord- og skogsbruksligning», »En oversikt over reglene om omsetningsavgift» og »Om skatteprocesser». — Sakförerforeningens medlemsantall var pr. 1 jan. 1955 vel 1 600.
    Oslo Krets av foreningen hadde årsmöte 16. febr. 1954. Som formann ble valgt höyesterettsadvokat Eiliv Fougner. Sekretær var i 1954 til 17. mars höyesterettsadvokat Arne Bech, senere overrettssakförer Erik Gjems-Onstad.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 5] 9Kretsen hadde pr. 31. des. 1954 673 aktive og 87 passive medlemmer. — Det ble på medlemsmötene i 1954 holdt foredrag av bl. a. advokat Hugo Lindberg, Stockholm (»En process om kränkt ära. Apropos Helanderrättegången.») og sjefsekretær Olav Lid (»Rundtomkring opphavsretten»). Blandt de saker kretsstyret behandlet i 1954, gjaldt 13 uttalelser om god sakförerskikk og 21 uttalelser i salærspörsmål.

J. T. B.