Sveriges Juristförbund har d. 14 och 15 maj i år hållit fullmäktigmöte i Stockholm. Fullmäktigmötet bevistades av ett 70-tal fullmäktige och av särskilt inbjudna gäster, bland dem riksåklagaren Maths Heuman, adv. Olof Behm från Sveriges advokatsamfund samt v. häradshövdingen Jaakko Uotila från Finlands Juristförbund och ligningssekretær G. B. Gundersen från Norges Akademikersamband.
    Den första punkten på mötets program var ett föredrag av prof. Per-Olof Ekelöf om »Aktuell och framtida problematik i vår rättsskipning». I detta föredrag presenterade och kommenterade Ekelöf en hel serie av problem. Mest uppmärksammad blev väl Ekelöfs tes att man borde minska antalet fullföljdsinstanser.
    Efter föredraget följde styrelseval och andra förbundsangelägenheter. Av den vid mötet framlagda verksamhetsberättelsen för år 1954 framgick till en början att antalet medlemmar i juristförbundet vid utgången av år 1954 var 4 585.
    Arbetsmarknadsläget för de yngre juristerna var under år 1954 alltjämt kärvt. Läget belyses av uppgiften i verksamhetsberättelsen att av 90 till förbundets platsförmedling i början av oktober 1954 anmälda icke tingsmeriterade juris kandidater 26 hade stadigvarande och 24 tillfällig anställning på juristtjänst, 12 anställning på icke-juristtjänster och 24 ingen anställning. 4 ägnade sig åt vidareutbildning.
    För de äldre årgångarna jurister fanns arbetstillfällen, ehuru inte fler än att det var förenat med svårigheter att placera om jurister som under året friställdes vid omorganisationer av verk i ett par fall. Löneläget var, såsom för så gott som all intellektuell arbetskraft, pressat. Av verksamhetsberättelsen kan bl. a. utläsas att förbundet sysslat åtskilligt med domarkårens angelägenheter. Detta är naturligt. Domarkåren är en yrkesgrupp, som under senare år fått vidkännas försämringar i fråga om löne-, befordrings- och arbetsförhållanden.
    Till ledamöter i förbundsstyrelsen valdes följande personer: borgmästaren C. Svennegård, ordf., stadsfiskalen L. Asplund, 1 :e v. ordf., prof. P. Stjernqvist, 2:e v. ordf., kommunalborgmästaren K. E. Bergqvist, Mölndal (nyvald),

 

NOTISER 523bitr. taxeringsintendenten B. Bohman, Härnösand, direktionssekr. P.-A. Brommesson, Sthm, kanslichefen H. Eklund, Norrköping, lagmannen (}. Engqvist, Jönköping, hovrättsassessorn P.-E. Fürst, Sthm, 1 :e byråsekr. Å. Leissner (nyvald), direktörsassistenten G. Leo och 1 :e ombudsmannen A. Nerman (nyvald), alla tre i Sthm, tingsnot. C.-A. Petri, Malmö (nyvald), borgmästaren O. Rylander, Västerås, 1 :e byråsekr. F. Råberg, Sthm, advokaten G. Thelén, Göteborg (nyvald) och länsassessorn C. G. Wennberg, Luleå. Till suppl. valdes 1 :e länsassessorn E. Axelson, Göteborg, jur. stud. H. Björck, Uppsala (nyvald), stadsfiskalen R. Clémentz, Borås, och t. f. assessorn N. Edwall, Sthm (nyvald).
    Ytterligare må meddelas att juristförbundets sektioner såsom ordförande år 1954 hade följande personer: Central statsförvaltning: byrådirektören A. Forsström, Sthm; Egen verksamhet: advokaten Thelén; Enskild tjänst: direktör A. Skarby, Sthm; Kommunal förvaltning: kanslichefen S. Radhe, Sthm; Lokal statsförvaltning: l :e länsassessorn Axelson; Polis- och åklagarväsende: stadsfiskalen Asplund; Rådhusrätter: assessor L. Roos, Göteborg; Statliga domstolar: rev .-sekr. A. Lüzell, Sthm; Vetenskapligt verksamma jurister: docent L. Vahlén, Sthm; Sveriges yngre juristers förening: dir.-sekr. Brommesson.
    I lokalavdelningarna fungerade följande medlemmar som ordförande: Blekinge län: borgmästaren E. Dümling, Karlskrona; Jämtland och Härjedalen: borgmästaren Å. Jansler, Östersund; Jönköpings län: tingsdomaren B. Adèll, Jönköping; Kalmar län: borgmästaren Y. Malmquist, Kalmar; Kronobergs län: stiftssekr. A. Tham, Växjö; Norrbottens län: häradshövdingen E. V. Spens, Piteå; Norrrköping-Söderköping: rådmannen C. Janssen, Norrköping; Skaraborgs län: rådmannen A. Söderström, Lidköping; Skåne: rådmannen A. Bruzelius, Lund; Sthm: advokaten S. Olsson, Lidingö-Brevik; Uppland: stiftssekr. O. Morén, Uppsala; Värmlands län: länsassessorn B. Geijer, Karlstad; Västra avdelningen: tingsdomaren N. Källoff, Göteborg.

P.-E. F.