Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 juni 1955, sedan lagbyråchefen Otto Petrén förordnats att 1 juli—31 dec. 1955 uppehålla exp.chefsämbetet i handelsdep., förordnat e. o. ass. i Svea hovrätt Sten Rudholm att under nämnda tid uppehålla Petréns lagbyråchefsämbete
    s. d. förordnat amanuensen i just.dep. Sven Fischier till e. o. kanslisekr. i samma dep.
    Dep.chefen har
    6 juni 1955 tillkallat rådmannen i Sthm Birger Brandt och 1 :e kanslisekr. Ebbe Magnander att såsom experter biträda stadsdomstolsutredningen;
    9 juni 1955 förordnat lagbyråchefen Per Bergsten att såsom expert biträda fångvårdens organisationskommitté;
    13 juni 1955 förordnat ombudsmannen K. Frithiofson till sekr. i utredningen rörande statlig upplysningsverksamhet i samband med folkomröstningar;
    14 juni 1955 förordnat prof. Carsten Welinder att såsom expert deltaga i överläggningar med markvärdeutredningen;
    5 juli 1955 förordnat förste ass. vid överståthållarämbetet Gösta Löfstedt till sakkunnig i utredningen om pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning;
    18 juli 1955 entledigat prof. Ingvar Svennilson från honom meddelat uppdrag att såsom expert deltaga i överläggningar med markvärdeutredningen.

 

    Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 12 juli 1955 förordnat adj. led. i Svea hovrätt Åke Wikner till sekr. åt induktionsstörningssakkunniga.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 3 juni 1955 uppdragit åt statsåklagaren i Göteborg Gustaf Persson att fr. o. m. 1 juli 1955 t. v. t. o. m. 30 juni 1956 biträda inom inrikesdep.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 17 juni 1955 förordnat e. o. ass. i Svea hovrätt Peter Westerlind att fr. o. m. 1 juli 1955 t. v. vara sekr. i lagberedningen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 5 aug. 1955, sedan e. o. ass. i Göta hovrätt T. Granger fr. o. m. 15 aug. 1955 entledigats från förordnande att tjänstgöra såsom rev.sekr. för att uppehålla en tjänst såsom domare i High Court i Etiopien, förordnat e. o. ass. i Svea hovrätt Arne Thuresson att tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1955 förordnat envar av hovrättsråden i Svea hovrätt Erik Zethelius och Arne Adelsohn att t. v. under budgetåret 1955/56 vid en extra avd. i hovrätten bestrida göromål, som ankomma på lagman;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Pihl att fr. o. m. 1 juli 1955 t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara v. ordf. å avd. i samma hovrätt;
    27 juli 1955 utnämnt revisionssekr. Åke Lundgren och ass. i Svea hovrätt Erland Conradi till hovrättsråd i samma hovrätt fr. o. m. 1 aug. 1955;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Bo Dag att t. v. t. o. m. 31 dec. 1955 vara v. ordf. å avd. i hovrätten;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Sture Hasslow till v. ordf. å avd. i hovrätten fr. o. m. 1 sept. 1955 t. o. m. 31 maj 1956;
    s. d. till e. o. assessorer fr. o. m. 1 aug. 1955 förordnat
    i Svea hovrätt adj. led. Inge Lekman, Anders Litzén, Johan Malmström, Bertil Holmquist, Lars Bruhn, Lars Schoultz och Anders Elowson;

 

PERSONALNOTISER 525    i hovrätten över Skåne och Blekinge adj. led. Clas Nordström och Carl Georg Wargelius samt
    i hovrätten för Nedre Norrland adj. led. Carl-Gustaf Grotander;
    16 aug. 1955 utnämnt e. o. ass. i Svea hovrätt Rutger Nyman till hovrättsråd i samma hovrätt.