Annuaire de législation ét rangére. Tome premier, nouvelle série. Années 1938 à 1949. Paris 1954. Librairie générale de droit et de jurisprudence. R. Pichon et R. Durand—Auzias. 822 s.

 

    Det år 1869 i Frankrike bildade Société de Législation comparée utgav intill det andra världskrigets utbrott dels en tidskrift, Bulletin de la Société de

 

LITTERATURNOTISER 59Législation comparée, och dels en årsskrift med ovan återgivna titel. Årsskriften, som med ett kortare avbrott under det första världskriget utkom åren 1872—1938, innehöll i fransk översättning viktigare nytillkomna lagar i ett antal främmande länder. Sällskapet har sedermera återupptagit utgivandet av tidskriften, nu under titeln Revue internationale de droit comparé. Ansvaret för utgivandet av årsskriften har däremot övertagits av le Centre français de droit comparé, bildat år 1951 av bl. a. sällskapet och l'lnstitut de droit comparé de l'Université de Paris, och avsikten är att liksom före år 1939 år från år utge en volym, i vilken skall redovisas rättsutvecklingen i ett stort antal främmande länder. Först har man emellertid velat utfylla luckan sedan år 1938 och i föreliggande volym redovisas utvecklingen fram till år 1950. En andra volym, avseende åren 1950 och 1951, är under tryckning.
    Den nya serien av årsskrifter kommer till sin utformning att skilja sig väsentligt från den tidigare serien. Denna innehöll — såsom dess titel angav — endast en redovisning av utländsk lagstiftning och den redigerades av medlemmar i la Société de Législation comparée. I den nya serien skola i stället utländska specialister lämna redogörelser för rättsutvecklingen i sina respektive länder, varvid avsikten är att även andra faktorer än lagstiftningen skola beaktas. Föreliggande volym omfattar 37 länder — däribland de nordiska — av vilka något fler än hälften äro europeiska. Framställningen rörande den svenska rättsutvecklingen under ifrågavarande tidsperiod upptar omkring 30 sidor och är uppdelad på tre avsnitt, avseende offentlig rätt, privaträtt samt straff- och straffprocessrätt. Avsnittet rörande den offentliga rätten har författats av docenten GUSTAF PETRÉN och det privaträttsliga avsnittet av prof. JAN HELLNER. I det tredje avsnittet redogöra hovrättsassessorn STEN RUDHOLM för straffrättens speciella del och hovrättsassessorn CARL HOLMBERG för det straffrättsliga reaktionssystemet och straffprocessrätten.

B. H.