Vattenlagen och naturskyddet. Svenska naturskyddsföreningen har i maj 1955 till justitieministern överlämnat ett förslag om ändring i vattenlagen. Förslaget, som utarbetats av föreningen i samråd med ett flertal av naturskyddet intresserade ämbetsverk och organisationer, avser i huvudsak att främja en översiktlig planering och allsidig bedömning vid den fortsatta utbyggnaden av landets vattenkraft, så att icke de ekonomiska faktorerna bli enbart avgörande. Bl. a. föreslås att tillåtlighetsreglerna i 2 kap. 3 § vattenlagen kompletteras med ett stadgande om att vid bedömande av allmänna olägenheter av ett ifrågasatt företag hänsyn i görlig mån skall tagas jämväl till vad andra företag inom samma och närliggande nederbördsområden förorsakat eller kunna komma att förorsaka. En viktig nyhet i förslaget är att utbyggnad i vissa fall skall få ske endast efter samtycke av riksdagen. Tillståndsprövning skall krävas icke endast, såsom nu gäller, beträffande åtgärder som beröra vattenförhållandena utan även i fråga om sådana anläggningsarbeten vid stranden som förutsätta senare dämningsåtgärder. Med denna regel avses att förhindra att tillståndsprövningen föregripes genom stora anläggningsarbeten å land.

P. B.

 

1 Red. har inhämtat, att organisationsnämndens domstolsutredning, som väntas avlämna sitt slutbetänkande innevarande höst, har behandlat förevarande spörsmål och avser att lägga fram förslag till nytt formulär till förenklad dom i brottmål. Formuläret skiljer sig från det vid rådhusrätten i Jönköping använda, men fyller bl. a. samma ändamål som detta. — Red. vill i detta sammanhang erinra om justitiedepartementets uppmaning till domstolarna, att — i avvaktan på domstolsutredningens förslag till nya domstolsblanketter — f. n. icke låta trycka större blankettupplagor än att de kunna beräknas vara slut d. 1 jan. 1957.