FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 589Ur Svensk författningssamling 1955.

 

366. KK 3 juni 1955 om ändring av den vid kung. d. 10 juli 1947 (nr 679) om tingsordningar m. m. fogade tabellen (avser Sollentuna och Färentuna domsaga).
369. KK 20 maj 1955 om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 14 dec. 1917 (nr 870) om landsfiskals och stadsfogdes dagbok i utsökningsmål samt ang. vad vid utsökningslagens tillämpning i vissa andra fall skall iakttagas.
371. KK 27 maj 1955 om ändring i kung. d. 28 sept. 1928 (nr 382) med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet.
372. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 5 juni 1953 (nr 479) ang. skyldighet för inskrivningsdomare att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.
378. Lag 3 juni 1955 med särskilda bestämmelser ang. vissa laga skiften i Kiruna stad.
383—387. Lag s. d. om rätt för utländska bolag och föreningar att idka näring här i riket jämte följdförfattningar.
394 och 400. Lagar s. d. ang. ändring i lagen d. 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering.
409. Lag 17 juni 1955 om ändring i 19 och 20 kap. föräldrabalken.
410. Lag s. d. om ändrad lydelse av 5 § lagen d. 10 juni 1949 (nr 382) om införande av föräldrabalken.
411. KK s. d. om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
414. KK s. d. rörande tillämpning av jordförvärvslagen (jordförvärvskungörelse).
416—422. Lag 3 juni 1955 om sparbanker jämte följdförfattningar.
436. KK 17 juni 1955 om ändring i arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
437. KK s. d. om ändring i stadgan d. 25 maj 1945 (nr 305) ang. tjänstgöringen vid vattendomstolarna.
438. KK s. d. om ändring i arbetsordningen för nedre justitierevisionen d. 26 juni 1948 (nr 494).
445. KK s. d. om ändrad lydelse av 55 § instruktionen för kammarrätten d. 18 dec. 1942 (nr 978).
454. KK 3 juni 1955 om ändring i SPA-reglementet d. 29 dec. 1949 (nr 726).

S. R.

 

Afzelius' lag blir Hellquists.
    Axel Afzelius nedlade ett stort arbete på lagbokens redigering. In i det sista var han sysselsatt därmed.
    Lagredaktörens uppgift är synnerligen maktpåliggande. Den som inte varit i tillfälle att på mycket nära håll följa arbetet inser nog inte lätt hur omfattande det är; och endast den som känner glädje inför riktigt svåra uppgifter, tror jag, vågar sig på det. Kanske livas han vid tanken på att han utför en gärning som är till fromma för hela vårt rättsväsen.
    För lagredaktörsarbetet var Axel Afzelius sällsynt väl rustad. Hans beläsenhet, även när det gällde till synes mycket torra författningskomplex var enorm, hans noggrannhet så stor att han, när han släppte materialet från sig, kunde vara rätt säker på att felaktigiheterna i lageditionen voro så få att denna inte bara var just en lagedition utan Lagboken, Sveriges Rikes Lag, just i överensstämmelse med de förpliktande traditionerna.
    Efter Axel Afzelius' frånfälle har justitierådet C. G. Hellquist åtagit sig att ombesörja utgivningen av lagboken från och med 1956 års upplaga. Upp-

 

590 NOTISERdraget hade svårligen kunnat komma i säkrare händer. Hellquists namn utgör en borgen för att traditionerna skola bli väl upprätthållna. Justitierådet Hellquist kommer att — liksom Axel Afzelius — vid redigeringsarbetet biträdas av fru Héléne Byström.

B. L.