592 DÖDSFALL    Knut Richard Hedlund avled d. 8 aug. 1955. Han var född i Rogsta, Gävleborgs l., (1. 19 jan. 1882 samt avlade studentex. i Uppsala 1900, kansliex. där 1905 och jur. kand.ex. i Stockholm 1911. Efter tingstjänstgöring var han bl. a. notarie och ombudsman i generalpoststyrelsen. Från 1919 drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

 

    Carl Gustaf Arsell avled d. 20 aug. 1955. Han var född i Malmö d. 14 maj 1882 samt avlade mogenhetsex. där 1900 och jur. utr. kand. ex. i Lund 1909. Efter tingstjänstgöring blev han notarie vid rådhusrätten i Norrköping 1915 och förste assessor 1925. Han blev rådman 1935, vilken befattning han lämnade med pension 1947.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 12 sept. 1955 utnämnt e. o. kanslisekr. i justitiedepartementet Karl Gustaf Grönhagen till kanslisekr. i samma dep.
    Dep.chefen har
    22 juli 1955 förordnat fil. lic. Carl-Gunnar Janson och pol. mag. Lars Sköld att såsom experter biträda författningsutredningen;
    5 aug. 1955 förordnat jur. kand. Sven Larsson att t. v. såsom expert biträda fångvårdens organisationskommitté;
    24 aug. 1955, sedan f. d. riksdagsmannen Verner Hedlund entledigats från förordnande såsom sakkunnig i 1951 års rättegångskommitté, förordnat riksdagsmannen Torsten Fredriksson till led. i samma kommitté.

 

    Regeringsrätten. K. M :t har 12 sept. 1955 beviljat regeringsrådet Adolf Lundevall avsked med utg. av jan. 1956.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 12 sept. 1955 förordnat rev. sekr. Gunnar Thyresson att med vikariatslön uppehålla en byråchefstjänst vid justitiekanslersämbetet.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 12 sept. 1955 förordnat byråchefen vid justitiekanslersämbetet, tingsdomaren i Vättle, Ale och Kullings domsaga Nils Berglund att tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 12 sept. 1955 utnämnt rev.sekr. Gunnar Ekedahl till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 okt. 1955.

 

    Häradsrätterna. K. M :t har
    12 sept. 1955 beviljat häradshövdingen i Hallands norra domsaga Johan Molt avsked med utg. av år 1955;
    s. d. utnämnt e. o. ass. i hovrätten för Västra Sverige Bo Erichs till tingsdomare i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga fr. o. m. 1 jan. 1956.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 18 aug. 1955 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Eskilstuna Gunnar Rosenqvist till stadsfiskal i samma stad.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 12 sept. 1955 konstituerat t. f. anstaltsdirektören vid fångv.anstalten i Växjö Ingrid Ramsin till anstaltsdirektör vid samma anstalt.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har förordnat skyddsassistenterna Elisabeth Gustafsson, Herman Rhodin och Anna-Greta Andersson att fr. o. m. 1 okt. 1955 vara skyddskonsulenter, Gustafsson i Kalmar distrikt, Rhodin i Örebro distrikt och Andersson i Västmanlands distrikt.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 26 aug. 1955 antagits Mats Olsson, Hälsingborg, samt Eric Linde, Nils Vasseur och Anders Öhman, Sthm.

 

Trycklov d. 29/9 1955.