G. VON SYDOW och T. ANDERSSON. Allmänna leveransbestämmelser för export av maskiner samt annan mekanisk och elektrisk utrustning utarbetade inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa. Sthm 1955. Exportföreningens förlag. 63 s. Kr. 22,00.

 

    År 1950 beslöt Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) att företa en utredning rörande möjligheterna att genomföra en standardisering av de i olika länder förekommande allmänna leveransbestämmelserna vid export av maskiner och andra verkstadsprodukter. Efter beredning inom ECE:s sekretariat tillsattes ett särskilt arbetsutskott för frågans vidare behandling. I arbetsutskottet är, förutom Sverige, följande länder företrädda: Belgien, Frankrike, Italien, Jugoslavien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Turkiet och Västtyskland. I arbetet deltar vidare representanter för Internationella institutet i Rom för unifiering av privarätten samt för Internationella handelskammaren, varjämte en observatör från Förenta Staterna tidvis närvarit vid utskottets sammanträden. Den första fasen av arbetsutskottets verksamhet har numera avslutats i det att standardbestämmelser för leveranser utan samband med montering godkänts. (Ett motsvarande arbete avseende kontraktsbestämmelser för montering pågår för närvarande i Genève.)
    Inför arbetsutskottets sammanträden i Genéve beredes de därvid förekommande ärendena på svensk sida av en expertkommitté bestående av representanter för Exportföreningen, Industriförbundet och Mekanförbundet. Ordförande i kommittén är justitierådet Jochum Sjöwall.
    I föreliggande arbete redovisas de nu godkända leveransbestämmelserna på engelska och franska samt i en svensk översättning. Bestämmelserna är försedda med kommentarer av hovrättsrådet GUNNAR VON SYDOW ocih direktören i Industriförbundet TORSTEN ANDERSON, vilka båda tjänstgjort som svenska representanter i det förenämnda utskottet inom ECE. Till arbetet fogas vissa rekommendationer av Mekanförbundet.

T. H.

 

Hälsingerunor. En hembygdsbok 1954. Under redaktion av HANS LIDMAN. Västerås 1954. 166 s.

 

    Åtskilliga lokala hembygdsföreningar utger högst ambitiösa och intressanta årsböcker med uppsatser och notiser om landskapets liv och öden under gången tid. Att ovan nämnda årsskrift uppmärksammas i dessa spalter beror på att däri ingår en uppsats av t.f. professor GERHARD HAFSTRÖM om »Forsaringens lagbud» (s. 5—23). Hafström behandlar där ett ämne som han tidigare berört, nämligen runinskriften från 1100-talet på en i Forsa kyrka i Hälsingland för-

 

varad järnring (jfr förf:s avhandling Ledung och marklandsindelning, 1949). Hafström kritiserar, till synes på goda grunder, den av HOLMBÄCKWESSÉN i deras edition av Hälsingelagen (1940) meddelade tolkningen av inskriften. Huruvida hans egen tolkning, enligt vilken inskriften innehåller stadganden om straff för den som trots förbud besöker kyrka och därigenom vållar mässfall, är hållbar, vågar anm. ej uttala sig om. Materialet är sprött och ger, ensamt för sig, föga säker ledning. 

B. L.