Äldre Västgötalagen. Utg. av ELIAS WESSÉN. Nordisk filologi. Texter och läroböcker för universitetsstudier. Sthm 1954. Svenska bokförlaget. Norstedts. XIV + 53 s. Kr. 5,00.
    Den edition av äldre västgötalagen, som vår ledande nordiska filolog utgivit till universitetsundervisningens tjänst innebär en välkommen förstärkning av textbeståndet i fornsvenska. Även för rättshistorikerna är utgåvan av värde; den ger en lätthanterlig och lättillgänglig originaltext. Utanför de offentliga biblioteken är det som bekant svårt (och mycket dyrbart) att uppbringa SCHLYTERS grundedition och av övriga utgåvor är den senaste (SJÖROS) från 1919. 

E. A.

 

URHO KOPPONEN. Työehtosopimus työsuhteen perussäännöksenä (Kollektivavtalet såsom grundstadga vid arbetsförhållande). Akad. avh. Helsingfors 1954. 383 s. FM 1.000.

 

    Arbetet sönderfaller i tre delar. I inledningen redogöres för kollektivavtalets ursprung och ibruktagande samt dess sociala betydelse. Därefter beröres huvudriktningarna för kollektivavtalets legislativa utveckling och det nuvarande läget i skilda länder. Vidare dryftas kollektivavtalets ställning i den finska arbetsrättens system. I bokens andra avsnitt behandlas kollektivavlets begrepp och rättsliga natur, kontrahenterna, tillkomsten av kollektivavtal, dess ikraftvaro och innehåll samt därav följande lagstadgade förpliktelser medan tredje delen innehåller en detaljerad utredning av kollektivavtalets rättsverkan på arbetsförhållandet med antydan om en del önskemål de lege ferenda. Arbetet avslutas med några statistiska tabeller.
    Litteraturförteckningen upptar ett stort antal arbeten, varvid i Sverige publicerade utredningar torde blivit vederbörligen beaktade. Avgöranden av den svenska arbetsdomstolen har även kommit till användning.
    Ifrågavarande arbete utgör ett märkligt tillskott till den arbetsrättsliga litteraturen i Finland.

K-t K-a

 

    Ius Finlandiae. För att göra Finlands rättsordning och rättsvetenskap mera kända i utlandet har den finska juristföreningen Suomalainen Lakimiesyhdistys börjat utge en skriftserie på de stora världsspråken. Serien skall omfatta dels systematiska framställningar, dels monografier och dels samlingar av kortare uppsatser. Det första numret i serien har nyss utkommit — en kortfattad framställning av Finlands offentliga rätt av prof. V. MERIKOSKI under titeln »Précis du droit public de la Finlande». Boken inledes med en på franska, engelska och tyska språken avfattad programdeklaration för den nya serien.

B. P—n