SIR FRANK NEWSAM. The Home Office. London 1954. Allen & Unwin. 224 s. 15 sh.

 

    Home Office är ett av de äldsta och mest betydelsefulla statsdepartementen i England och departementschefen, the Home Secretary, tillhör alltid den inre kretsen av ministrar, the Cabinet. De arbetsuppgifter som åvilar departementet är många och i hög grad växlande; i stort sett kan de kanske sägas motsvara de göromål som hos oss ankommer på inrikes-, social- och justitiedepartementen.
    I den bok som här skall omnämnas ger författaren, ständig understatssekreterare i Home Office, en översikt av departementets historiska bakgrund och utveckling samt en ingående redogörelse för de nuvarande arbetsuppgifterna och verksamhetsformerna. Ett särskilt avsnitt ägnas åt användningen av nådeinstitutet, tlie Royal Prerogative of Mercy, samt åt kriminalvården i anstalt och i frihet. Om nådeärendena lämnas den uppgiften, att under de senaste femtio åren ungefär hälften av alla dödsdomar förvandlats till livstids fängelse, vilket enligt nuvarande praxis i realiteten vanligen innebär 10—12 års fängelse. Det bör nämnas att i England alla dödsdomar sedan lång tid tillbaka prövats av the Home Secretary, oavsett om ansökan om nåd gjorts eller inte.1 Med straffbefrielse eller straffnedsättning av nåd i andra fall synes man vara mycket återhållsam. »Flera tusen» ansökningar under år 1952 ledde sålunda till beslut om straffrihet eller nedsättning av böter eller frihetsstraff i inte ens hundra fall. Utredningen i nådeärendena verkställs av tjänstemän i departementet. I stor utsträckning inhämtas därvid yttranden från den domstol som sist dömt i målet.
    Boken ingår i en särskild serie, the New Whitehall Series, som har till syfte att i lättläst form ge en vederhäftig skildring av de centrala statsdepartementens arbetsuppgifter och organisation i dagens England.

S. R.

 

1 Jfr Viscount TEMPLEWOOD i SvJT 1954 s. 629.