EITTERATURNOTISER 641STEN WALBERG, KARL WILHELM STRÖM, GUNNAR ERBACKE och ARNE HILLBO. Handel med drycker efter 1954 års reformer inom nykterhetspolitiken. Sthm 1955. Norstedts. 275 s. Kr. 21,50.

 

    Den aktuella omdaningen av vår nykterhetspolitik har rättsligen reglerats genom 1954 års rusdrycksföfsäljningsförordning (Rff), 1954 års ölförsäljningsförordning (Öff), 1955 års KF om försäljning av alkoholfria drycker (Aff) och vittgående ändringar i 1939 års KF ang. tillverkning och beskattning av maltdrycker (Mtf). Nämnda författningar med viktiga delar av förarbetena jämte kommentarer ävensom följdförfattningar om försäljning av rusdrycker för medicinska och andra särskilda ändamål, om resandes rätt till införsel av rusdrycker etc. har sammanförts i föreliggande arbete, som ingår i förlagets gula bibliotek. Utgivarna, vilka samtliga biträtt vid den nya lagstiftningens tillkomst, kan räkna sig till godo en, så långt materialet det medger, överskådlig framställning med rikliga källnotiser och praktiska anvisningar samt ett omsorgsfullt utarbetat sakregister.

S. F.

 

HALVOR LUND CHRISTIANSEN. Forfaldsklausuler i pantebreve. Khvn 1954. Gads. XIII + 288 s. Dkr. 15,00.

 

    Inteckning i fastighet (och även i lösöre) skall i Danmark i regel ske enligt särskilda formulär, som utarbetats av myndigheterna. Syftet var väl från början, att man skulle få enhetliga bestämmelser rörande betalningsvillkor, förfallobestämmelser etc. Det standardiserade kontraktets dilemma illustreras emellertid här på ett tydligt sätt: dels växte formulärtypernas antal snabbt till femtio stycken (alla dock icke i bruk), dels laboreras det både med ständiga och med tillfälliga och individuella tillägg till de tryckta formulären. Föremålet för förevarande arbete — som belönats med Köpenhamns universitets guldmedalj — är de i formulären fastställda och eljest förekommande förfalloklausulerna. Förf. undersöker dessas innebörd beträffande betalning samt i fråga om verkan av konkurs eller utmätning hos ägaren, av ägarbyte beträffande den pantsatta egendomen samt av värdeminskning hos denna m. m. Framställningen är mycket detaljerad. Utländsk rätt förbigås i stort sett.

H. H-r

 

Verhandlungen des vierzigsten Deutschen Juristentages. Herausg. von der ständigen Deputation des Deutschen Juristentages. Band I: Gutachten. Tübingen 1953. 236 s. Band II: Sitzungsberichte. Tübingen 1954. 491 s. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

 

    Den fyrtionde tyska juristdagen sammanträdde år 1953 i Hamburg. Vid denna sammankomst dryftades på grundval av ingående rapporter (Gutachten), referat och korreferat aktuella lagstiftningsproblem från skilda rättsområden, nämligen behovet av lagstiftning för att lösa de obligationsrättsliga problem som uppstå till följd av ingripande förändringar i det ekonomiska livet (särskilt med tanke på läget efter Tysklands sammanbrott år 1945), frågan om domstolsväsendets organisatoriska självständighet i förhållande till övriga statsmakter, lagstiftning, som skulle möjliggöra penningplaceringar med garantier för oförändrat realvärde, samt, slutligen, den straffrättsliga behandlingen av juridiska personer.

H. T.

 

41—553004. Svensk Juristtidning 1955